Årsmøte 2021 - uttalelser

Den digitale utvikling går videre

Den digitale utvikling går videre - kommune og fylkeskommunen i Møre og Romsdal må ta større ansvar for opplæring av eldre. Den digitale verden utvikler seg sterkt videre på alle områder i vårt samfunn.

Pensjonistforbundet ønsker ikke å motarbeide den digitale utvikling, vårt håp er at det kan legges til rette for at de som ikke opererer på nettet, men som har ønske om å komme dit, skal få muligheten.

I Norge er det fremdeles et relativt stort antall mennesker som ikke er brukere av digitale verktøy. Svært mange i vårt velferdssamfunn har daglige vanskeligheter med å skaffe seg informasjon som vårt samfunn har lovfestet plikt til å bringe frem for innbyggerne. Etter hvert som digitaliseringen utvikles, blir det flere og flere områder der de digitale plattformer blir enerådende i formidlingen av viktig informasjon til folket. Vi kan lett komme i en situasjon der offentligheten skaper utenforskap og stengte dører for svært mange i vårt samfunn.

Blant de viktigste tjenesteyterne i vårt velferdssamfunn, finner vi kommunene og fylkeskommunene. Sammen med statsapparatet, skal de sørge for gode tjenester og trygghet for at viktig informasjon når hele folket. Med en tildeling av slik plikt og myndighet, følger også plikten til å kontrollere sin egen virksomhet på en måte som gir trygghet for at en når de resultater som ligger i plikten og som bør være ønskelig. Pensjonistforbundet har den klare holdning at ingen skal føle seg diskriminert og satt til side av innføringen av ny teknologi. Ingen skal fordi de ikke bruker datamaskin føle seg som tapere i vårt velferdssamfunn.

For Pensjonistforbundet på alle nivå, er tilbud til medlemmene om opplæring på PC, nettbrett og smarttelefon et satsingsområde, men det er likevel en forutsetning at det fortsatt må finnes gode alternativer som imøtekommer behovet til de som ikke er digitale brukere. Vårt velferdssamfunn har plikt til å finne løsninger også for dem.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil med bakgrunn i de utfordringer den digitale utvikling medfører for deler av befolkningen, foreslå følgende: ● Fylkeskommune og kommuner i Møre og Romsdal inviteres til samtaler om dataopplæring. ● I samtalene om veien frem til tiltak, vil det være viktig at eldrerådene i kommunene og på fylkesplanet, samt Kommunenes sentralforbund KS i Møre og Romsdal er med. ● Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil sammen med lokallagene i fylket, ta de nødvendige nitiativ overfor fylkeskommune, kommunene og KS.

MELLVIN STEINSVOLL Leder, Pensjonistforbundet Møre og Romsdal