Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021 - uttalelse

Tennene en del av kroppen - tannpleien må likestilles med annen sykdomsbehandling

Tennene er en viktig del av kroppen både med hensyn til velvære, selvbilde og ernæring. Slik situasjon er i dag, er utgifter til tannbehandling i motsetning til behandling av andre sykdomsbilder, ikke dekket gjennom refusjon fra Folketrygden.

Dagen lovgivning ble vedtatt i 1983 med følgende ordlyd:

Loven sier om tannhelsetjenestens formål:

Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Loven sikrer et gratis tannhelsetilbud til befolkningen fra 0-18 år (unntatt tannregulering).

Følgende grupper er også prioritert: Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (egenandel på 25 % av takstene) og andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Tannhelseloven er den eneste helseloven hvor forebyggende tiltak prioriteres foran behandling.

Slik Pensjonistforbundet Møre og Romsdal ser det, er det flere forhold som må rettes. For det første må kommunene bli bedre på å informere om dagens rettigheter til gratis tannhelse for eldre i institusjon eller som har vedtak om hjemmesykepleie. For det andre ser vi på gjeldende lovgivning på dette området, som utdatert og må snarest revideres.

Med bakgrunn i at endringer i tannhelselovgivningen har vært tema i lang tid uten at det er vist politisk vilje til å gjøre noe med det, vil det være nødvendig for Pensjonistforbundet å bringe saken inn i valgkampen til høsten. Forventningen ligger i at det kommer på plass en refusjonsordning for utgifter til forebygging og behandling av tennene på lik linje med behandling av sykdom andre steder på kroppen. 

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll

Leder