Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2023

Referat frå Årsmøtet 21/2 -23, kl. 18.00 på Øyra

29 medlemmer frammøtt. Bjørn ønska alle vel møtt.

Innkalling og sakliste godkjendt.

Bjørn Ø. valgt til møteleiar. Oddvar valgt til skrivar for møtet.

Randi Åndal og Ragnhild Hestad valgt til å skrive under protokollen

1 min. stille for dei som var gått bort siste året.

Årsmelding utdelt og opplest av Oddvar. Godkjendt med ein

merknad,- foreninga har fått kr. 2000.- frå Hustadvika kommune

til eldredagen.

Regnskap ferdig revidert opplest av kasserer Åse. Kr. 209.- i

underskudd siste året. Regnskap godkjendt uten komentar.

Styret sitt forslag til aktivitetsplan opplest av møteleiar. Vedtak :

Forslaget sendes ut til medlemane. Mål om minst 4%

medlemsauke.

Budsjett ikkje framlagt. Vedtak : Nøktern pengebruk.

Innkomne forslag: Kjøp inn 15 sangbøker. Årsmøtet vedtok å kjøpe

inn15 sangbøker til kr. 50.- pr. stk.

Valg . Gerd Øverbø la fram forslaget frå valgkomiteen. Alle som blei

valgt har blitt spurd og sagt ja til å bli valgt.

Leiar : Bjørn Ø. Valle, valgt for 1 år.

Nestleiar : Sigrid Haugen , gjenvalg for 2 år.

Kasserer : Elin Kristiansen, ny valgt for 2 år

Sekretær : Oddvar Valle, gjenvalg for 2 år

Styremedlem : Kirsten B.Aandal valgt i 2022

Varamedlemmer og revisorar valgt i 2022.

Valgkomite : Gerd Øverbø og Berit Fjærvoll valgt i 2022,

Brit Karin Aandal gjenvalg for 2 år.

Turkomite : Sigrid Haugen og Bjørn Ø. Valle gjenvalg for 2 år

Brit Sæter Grell , ny valgt for 2 år.

Utsending til fylkesårsmøte : leiar Bjørn Ø. Valle

Fortsetting, referat frå årsmøtet 21/22, kl. 18.00 på Øyra

Utmerking : Forslag frå styret om å utnemne Johan Reidar

Bergheim til æresmedlem. Han fekk æresmerke og diplom for sin

spesielle innsats for pensjonistforeninga gjennom 14 år.

Stående applaus.

Kaffipause med nylaga snitter som Sigrid, Kirsten og Randi hadde

laga.

Sjølve årsmøtet slutt 19.30.

Fylkessekretær Aud Berit Eidhammer var gjest på årsmøtet og

orienterte om saker som fylkesstyret har fokus på, verving av nye

medlemmer, div. kurs, medlemsfordeler, krav til auke i

alderspensjonen og service som laga og medlemane kan få gjenom

fylkeskontoret.

Nestleiar Sigrid la fram div. matriell, T-skjorter m.m. som

medlemane kunne ta med seg. Ho spurde også kvar bussturen

skal gå i år? Kva ønske har medlemane , dagstur eller lengre tur

med overnatting ? Ho vil gjerne bli kontakta om tips til tur.

Turkomiteen legg fram nokre forslag på seinare medlemsmøte.

Sigmund Julshamn delte ut merker til dei 15 som hadde vore med

på Den Gyldne Spaserstokk. Den er sponsa av Romsdalsbanken

og Norges Idretsforbund.

Til slutt takka møteleiar Bjørn alle for oppmøte.

Referent Oddvar

Sigrid Haugen, æresmedlem Johan Reidar Bergheim og leder Bjørn Ø. Valle

Sigrid Haugen, æresmedlem Johan Reidar Bergheim og leder Bjørn Ø. Valle