Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2023

Møtet arrangeres på Kastellet 2.3 kl. 18.00.

Årsmøtet i Mandal pensjonistforening i 2023 finner sted på Kastellet.

Årsmøtet i Mandal pensjonistforening i 2023 finner sted på Kastellet.

Årsberetning 2022 

Året 2022 var det første året i foreningens historie med normal drift (uten covid-restriksjoner). 

Styret i foreningen har i 2022 bestått av: 

Sondre Kåfjord, leder 

Anne Lise Syrdal, kasserer 

Jan Werner Andresen, styremedlem 

Tor Magne Helberg, styremedlem 

Margit Kristensen styremedlem 

Varamedlemmer: 

  1. Erling Mjanger 
  2. Bjørn Hemmer 
  3. Melvin Hjort 

Revisor: 

Harald Rydberg Eriksen 

Valgkomite: 

Øyvind Skoie 

Hilde Frøyland 

Gill Bru 

Foreningen hadde ved årsskiftet 191 medlemmer, Dette er en økning på 5 medlemmer i 2022. 

Møteaktivitet: 

Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 18 saker i løpet av året. 

Styreleder og kasserer deltok på Fylkesårsmøtet i Vennesla 24.03. 

Kåfjord, Syrdal, Andresen, og Kristensen ra styret deltok på Regionmøte i Lyngdal13.10. 

Aktivitet i 2022: 

Årsmøtet for 2021 ble avholdt på Marna Cafe 28.02 med 10 medlemmer til stede. 

Den 5.4 ble det avholdt medlemsmøte på Marna Cafe med innlegg om Fremtidsfullmakt ved Harald R. Eriksen. 41 medlemmer var til stede. 

31.05 ble det avholdt medlemsmøte på Kastellet med ca. 50 medlemmer til stede. Nils Reidar Christensen foredro om flyplassen på Vestnes. 

Allerede før ferien startet vi sammen med Marnardal Pensjonistforening planleggingen av et fellesarrangement med Lindesnes kommune med tema: “Hvordan skape et eldrevennlig samfunn i kommunen”. Vi er godt fornøyde med samarbeidet, men p.g.a. politikernes tette kalendere ble gjennomføringen utsatt til 1.11. Arrangementet i storsalen på Buen ble en kjempesuksess med mer enn 300 tilhørere i salen. Vi ergret oss imidlertid litt over at Lindesnes Avis neste dag omtalte det som et kommunalt arrangement! 

Det siste medlemsmøtet i 2022 ble avholdt på Kastellet den 30.11, med innlegg fra Vera Romstad om Velferdsteknologi, og fra Reidun Bruskeland Hinna om Frivilligsentralens tilbud til våre medlemmer. 35 medlemmer var til stede på dette arrangementet.   

Regnskap 2022

Årsregnskapet for 2022 viser et resultat på Kr. 29.648,61. Årsbudsjettet var satt opp med et underskudd på Kr. 3000. 

Pr. 31.12.2022 hadde vi kr. 61.653,28 innestående i banken. Dette utgjorde da vår egenkapital.  

 Aktiviteten har vært i overensstemmelse med det som var planlagt, med arrangement av fire medlemsmøter i tillegg til årsmøtet.  

Forklaringen på budsjettavviket er litt sammensatt. For det første fikk vi kr. 10.000 i “etableringsstøtte” fra Fylkeslaget, så fikk vi etter søknad kr. 10.000 som bidrag til arrangementet i Buen, og endelig fikk vi Kr. 8.800 i momskompensasjon uten at dette var tatt inn i budsjettet. Konklusjonen er uansett at vi har skaffet oss et gunstig økonomisk utgangspunkt for videre aktivitet.

Årsregnskap 2022

Resultatregnskap .

Utgifter Inntekter

Bevertning 7436,00 Kontingenter 19470,00

Andre møteutgifter 7328,60 Tilskudd 20000,00

Telefon/porto 2187,00 Momskompensasjon 8858,00

Annonser 1735,00 Renter 24,71

Bankgebyr 18,50

Resultat 29647,61

Sum 48352,71 Sum 4835271

Balanse pr. 31.12.2022:

Bankinnskudd 61653,28 Egenkapital 61653,28