Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsberetning med møteprotokoll

Årsmøte i Narvik og omegn pensjonistforening ble avviklet 1 sep. 2021

Årsberetning i Narvik og Omegn Pensjonistforening

2020/2021

Narvik og Omegn Pensjonistforening ble stiftet i Sjømannskirka i Narvik mandag 13. januar 2020. Det var 46 personer tilstede inkludert regionleder i Pensjonistforbundet Arne Halaas, fylkessekretær Paul Amundsen og leder av Bodø Pensjonistforening Hans H. Hansen.

Som styre i den nye foreningen ble valgt:

        Leder                   Knut Nilsen

        Nestleder             Velges av styret på første styremøte

        Sekretær              Reidar Frantzen

        Kasserer              Jan Helge Olsen

        Styremedlem       Dagny Pettersen

        Styremedlem       Karin Bertheussen

        Styremedlem       Rune Pedersen

1.    vara                Astrid S Johansen

2.    vara                Ann Sissel Sørensen

Første styremøte ble avholdt i Fagforbundets lokaler i Folkets Hus 28. januar. Første sak på agendaen var valg av nestleder, men da styret ikke var fulltallig ble valget utsatt til neste styremøte. Knut fikk i oppdrag å sende nødvendige dokumenter til Brønnøysundregisteret for å få foreningen registrert. Jan Helge hadde opprettet en hjemmeside og mailadresse på nett: Narvik og Omegn Pensjonistforening, Narvikogomegnpensjonistforening@gmail.com .

Av aktiviteter fremover ble verving av nye medlemmer satt øverst på lista. Videre skulle Aage Sørensen undersøke om Oscarsborg Videregående kunne avholde datakurs for medlemmene, Ann Sissel Sørensen skulle kontakte Kari Holm om å holde foredrag og Reidar Frantzen skulle kontakte Ruth på Alleen for å høre om muligheter til å avholde medlemsmøtene der.

Neste styremøte ble avviklet 28. februar. Da ble Dagny enstemmig valgt til nestleder. Det ble laget en møteplan for styre- og medlemsmøter frem til november. Vi hadde fått avtale med Alleen om å holde våre møter der.

Av aktiviteter fremover hadde vi gitt medlemmene tilbud om slektsgransk-

ingskurs, Oscarsborg Videregående var villige til å bistå med datakurs, Tone Bye fra Pensjonistforbundet skulle ha et foredrag om velferdsteknologi og vi hadde invitert Narvik kommunes Folkehelsekoordinator til å holde foredrag om sin jobb for oss.

Jan Helge fikk i oppdrag å lage en hjemmeside på Facebook for foreningen.

Så kom 12. mars og all aktivitet ble innstilt.

På høsten ble det litt lemping på restriksjonene i forhold til pandemien og det ble avholdt et nytt styremøte 24. september.

Hovedsaken på dette møtet var å få til et møte med styrene i de andre pensjonist-foreningene i Narvik kommune. Styret ble enige om å invitere de andre styrene i Narvik, Bjerkvik, Kjeldebotn, Ballangen og Kjøpsvik til et møte i Narvik for å inspirere og lære av hverandre.

22. oktober ble det avholdt møte. Noe skuffende var det bare LKAB og Bjerkvik som stilte. Bjerkvik kom med hele styret og LKAB med Terje Dahl som også er styremedlem i Regionstyret. Dette ble et godt møte der vi utvekslet erfaringer, både positive og negative.

2021 startet på lik linje som avslutningen av 2020. Strenge restriksjoner på samling av folk til møter på grunn av koronasituasjon. Det ble avholdt styremøter hvor styret var enig om å ikke samle medlemmene før vaksineringen var gjennomført av våre medlemmer.

Det ble søkt Statsforvalter om økonomisk støtte for flere arrangement for våre medlemmer. Blant annet ble det søkt støtte for gjennomføring av bingo, slik at vi kunne komme i gang med aktivitet så snart det lot seg gjøre. Det var det eneste som vi fikk tilslutning til, hvor vi fikk innvilget kr. 15.000.

I ettertid fikk foreningen en bevilgning på kr. 30.000 til gjennomføring at togtur til Bjørnfjell.

Styret har gitt uttalelse på vindkraftutbygging i kommunen, som vi mener ikke er udelt positivt i enhver sammenheng, og parkeringsmulighet for alle ansatte og brukere ved det nye sykehuset på Furumoen. I tillegg støttet foreningen eldrerådet sin uttalelse angående eldreomsorgen i nye Narvik kommune.

Ellers er medlemmene invitert til å delta på webenar som pensjonistforbundet inviterer til. Dette er lærerik informasjon som vi pensjonister kan ha god nytte av.

Styret håper aktiviteten opp mot medlemmene kan bli atskillig bedre i løpet av neste halvår.

Styret vil takke LO Ofoten og Fagforbundet Narvik for den økonomiske støtte de har bidratt med til pensjonistforeningen.

For styret

Knut Nilsen

Leder

Protokoll

Årsmøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening

01.09.2021 kl. 12.00 i lokalene til Alleen Bofellesskap.

Det møtte 17 medlemmer inkl. 5 fra styret. Foreningen har pr. i dag 68 medlemmer. Det er en økning på 100 % i forhold stiftelsesdatoen.

Leder Knut Nilsen ønsket de fremmøtte velkommen før han ga ordet til fysioterapeut Agnete og ergoterapeut Siri fra Friskliv- og Mestringstjenesten i Narvik kommune. Dette er et helsefremmende og forebyggende tiltak som Narvik kommune tilbyr. Agnete og Siri orienterte om hva de kunne tilby og hvor de kunne nås. Medlemmene syntes dette var interessant og nyttig informasjon.

Det ble så servert kaffe og vafler før selve årsmøtet startet.

1.       Åpning.

Godkjenning av innkalling

Ingen kommentarer til innkallingen og den ble godkjent

Valg av møteleder

Knut Nilsen ble valgt til møteleder

Valg av sekretær

Reidar Frantzen ble valgt til sekretær

2.       Beretning

Knut leste beretningen og ga i tillegg noen kommentarer og spesifiseringer.

Dagny hadde ordet til beretningen. Det samme hadde Jan Helge.

Jan Helge ba også de fremmøtte bestemme hvilken form Facebooksiden til foreningen skulle ha.

Det ble bestemt at vi skal ha en side som gruppe og en side åpen for alle.

Beretningen enstemmig vedtatt.

3.       Regnskap

Jan Helge la frem regnskapet.

Regnskapet enstemmig vedtatt.

4.       Handlingsplan

Knut leste handlingsplanen som gjelder frem til februar 2022. Etter det orienterte han litt mere detaljert om innholdet. Han ba også om andre ideer til handlingsplanen.

Det kom da et forslag fra Margrethe Heitmann Rasch om å kjøpe en forestilling av Narvikfilmen som skal ha premiere i Narvik rundt jul i år.

Årsmøtet vedtok at dette skulle følges opp for å se om dette var mulig.

5.       Valg

Rune Pedersen har gitt valgkomiteen beskjed om at han trekker seg fra styret. De øvrige på valgkomiteens liste ble enstemmig valgt.

Slik blir det nye styret:

Knut Nilsen                                                                 Leder(Ikke på valg)

Dagny Pettersen                                                         Nestleder(Gjenvalg)

Reidar Frantzen                                                          Sekretær(Ikke på valg)

Jan Helge Olsen                                                          Kasserer(Gjenvalg)

Margareth Heitmann Rasch                                      Styremedlem(Ny)

Bård Kristensen                                                          Varamedlem(Ny)

Anne Tove Aa                                                             Varamedlem(Ny)

Leder og sekretær                                                       Representant og vara til fylkesmøtet

Inge Johnsen, Aage Sørensen, Terje Olaussen       Valgkomite

Inge Johnsen, Aage Sørensen                                   Revisorer

6.       Avslutning

Knut Nilsen takket for fremmøtet og så fram til at det kunne bli et år der foreningen fikk arbeide på en normal måte, nå når det ser ut til at pandemien kommer under kontroll.

      Møtet slutt kl. 13.45

      Reidar Frantzen

      ref.