Solveig Nordkvist ledet  panelet med Torill Skår,  Geir Evensen og Harald Norman

Helsekonferansen 2019

Pensjonistforbundet Vest-Agder holdt den årlige helsekonferansen 31. oktober på Ernst Hotell, Kristiansand. Det deltok medlemmer fra begge Agderfylkene.

Pål Friis

Leder  i helseutvalget Tormod Mjaaseth kunne ønske omkring 100 frammøtte velkommen.

Kommunale utfordringer og trygge løsninger i forbindelse med kvalitetsreformen "Leve hele livet".

Torill Skår, kommunalsjef i Arendal komune, tok for seg ulike fokus på helse og levekår for å få frem alle synspnkter på tjenestetilbudene. Hun var også inne på strategier og visjoner fremover når vi vet at antall innbyggere over 80 år vil øke mye i årene som kommer.

Vegard Nilsen

Geir Evensen, Fylkesmannen i Vest-Agder, stilte spørsmål om hvor godt kommunene i Agder kjenner sitt eget utfordringsbilde. Er tjenestene bærekraftige når terskelen øker? Han trakk frem viktigheten av at kommunene måtte finne nye løsninger og måter å jobbe sammen på.

Harald Normann, generalsekretær i Pensjonistforbundet, framholdt at en ikke måtte glemme at det blant de eldre var en stor gruppe friske og oppegående personer. Disse personene hadde fremdeles mye de kunne tilføre samfunnet. Mange sliter med ensomhet. At kommunene legger opp til at de fleste skal bo i eget hjem lengst mulig, er ikke alltid den beste løsningen for alle.

Etter innleggene var det en debattrunde med mulighet for sprøsmål. Debatten ble ledet av leder i Songdalen Pensjonistforening, Solveig Nordkvist.

"Livet på vei mot døden".

Geriater Pål Friis tok for seg hvordan en kan snakke sammen om hvordan vi vil ha det i livets sluttfase. Han understreket sterkt at all behandling krever pasientens samtykk. Han kom også inn på begrunnelser for hvorfor en av og til må begrense livsforlengende behandling.

Ensomhet en folkehelseutfordring

Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune, mente at eldrebølgen er en stor ressurs, ikke et problem. Frivillighet er helt nødvendig. Faller denne bort vil det få store konsekvenser. Han var inne på at det meste av all frivillighet ble utført av de eldre.

Agder 2020.

Ivar Netland, Pensjonistforbundet i Vest-Agder, orienterte om sammenslåingen av Pensjonistforbundets fylkesforeninger.

Finn Georg Birkeland, medlem av Helseutvalget, summerte opp dagen og takket samlige for fremøtet og ønsket vel hjem.

Referert av Marit D. Skogen.

 

 

0 resultater