Hele 22 organisasjoner er representert i den nystartede bostøttealliansen.  (Foto: Bjørg Karin B. Buttedahl)

Allierte for bostøtten

Tirsdag 5. mars inviterte Pensjonistforbundet til oppstartsmøte for en nasjonal bostøtteallianse. 22 organisasjoner samlet seg for å snakke om en felles bekymring; at stadig flere faller ut av bostøtteordningen.

- Håpet er at vi som en allianse sammen skal fremme et felles mål om å løfte bostøtteordningen!

Med disse ordene ønsket generalsekretær Harald Olimb Norman fra Pensjonistforbundet velkommen. Stemningen i forsamlingen var optimistisk, til tross for at bekymringen for bostøtteordningens forfall lå til grunn.

Mange ønsket initiativet velkommen, og representanter for de uføre, rus- og psykiatriorganisasjoner, de funksjonshemmedes og utviklingshemmedes organisasjoner, og representanter fra boligorganisasjonene var til stede. Til tross for et stort mangfold og en rekke ulike problemstillinger er det en ting alle er enige om: lave inntekter må ikke stå i veien for at folk kan ha en god bosituasjon.

Et folkekrav

Mange tok ordet både for å samles under en felles fane, men også for å løfte frem ulike sider ved bostøtteordningen som i dag er problematiske.

- Når det er så mange som stiller opp på et initiativ som dette, gir det ikke rom for tvil om at det er et nødvendig arbeid vi setter i gang her. Vi representerer alle marginaliserte grupper med lave inntekter og en sårbar økonomi, sier Norman.

Statistikk til besvær

Under møtet presenterte Andreas Fjelltoft fra Husbanken statistikk og trender fra de siste års bostøtteutbetalinger. På den positive siden har bostøtteordningen blitt bedre de seneste årene som følge av oppdaterte tekniske løsninger og enklere søknadsprosesser, og færre personer enn tidligere får tilbakebetalingskrav. Samtidig er det bekymringsfullt at mange har falt ut av ordningen etter nye reguleringer. Det ble også påpekt at om lag 80 prosent av de som mottar bostøtte i dag har utgifter over det taket som er satt, noe som viser at utgiftstakene i regelverket ikke står i forhold til de reelle boutgiftene i dagens marked.

Hva skjer videre?

Det skal settes ned et arbeidsutvalg som skal samle kunnskap om utfordringer knyttet til bostøtten, og det skal arbeides med å finne løsninger som kan legge til rette for en god og forutsigbar bostøtte for dem som trenger det. Dette utvalget vil ha en bred representasjon og målet er å legge frem en felles plattform for alliansen innen sommeren.

0 resultater