Vær aktiv

Aktivitetssenter, en viktig del av reformen Leve hele livet

Aktivitetssentrene er et særdeles viktig forebyggende og helsefremmende tilbud, og har stor betydning for hjemmeboende eldres mulighet til deltagelse, trivsel, mat- og mosjonsvaner. Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år, og er nå også en del av strategien til regjeringens reform «Leve hele livet».

Dagens aktivitetssentre    har et klart mandat om å sikre et godt forebyggende helsearbeid overfor eldre. I reformen Leve hele livet blir sentrene trukket fram som en viktig og noen gang avgjørende arena for helsefremmende og forebyggende aktiviteter for eldre. Målet er at med hjelp av aktivitetssentrene skal eldre kunne bo hjemme og klare seg selv uten hjelp så lenge som mulig. 

Undersøkelse gjort av Pensjonistforbundet høsten 2014 vedrørende dagens eldresenter viser at disse er utdaterte og at de ikke lenger når intensjonene i målene om at eldre skal klare seg hjemme så lenge som mulig. Resultatet av våre undersøkelser viser at kommunene bør vitalisere og videreutvikle eldresentrene til å bli til å bli” Morgendagens aktivitetssenter”.

Morgendagens aktivitetssentre er en arena hvor de som er gått ut av arbeidslivet kan møte andre, aktivisere seg og bruke egne ressurser på en meningsfyltmåte. Sentrene skal fungere som en samordning hvor offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandler med kommunens eldre om å koordinere og utvikle en innovativ, god og fremtidsrettet møteplass for eldre.

Hvis sentret skal oppnå å være en viktig lokal forebyggende arena for kommunens eldre bør kultur, helse og servicetjenester koordineres og samles. På den måten kan aktivitetssentrene bli en samlende arena for kompetanseutvikling, aktivitet, kurs og rådgiving overfor eldre.  Sentrene skal være brukerstyrte og legge til rette for frivillig deltagelse. I tillegg bør sentrene tilby ulike tjenester og ulike treningsformer for eldre.

Et kompetansesenter hvor koordinering av forebyggende virksomhet samles under et tak vil kunne fungere som en mestrings, - lærings, - og sosial arena hvor ensomhet, hjelpeløshet og depresjoner blant eldre elimineres. Sentrene representerer også en viktig samfunnsmessig verdiskapning(Nova). I dag er det over 10 000 frivillige hjelpere som utfører langt over 1 000 årsverk på sentrene. Til sammenligning er det ca. 1 200 ansatte i sentrene.  Frivillig deltagelse er avgjørende for driften men de fleste kommunene har likevel et utviklingspotensial og kan gi langt bedre tilbud ved å engasjere de eldre enda mer i utviklingen.

For å nå intensjonene i reformen til Leve hele livet er det nødvendig at alle kommuner etablerer eller videreutvikle et eget” Morgendagens Aktivitetssenter”.

Ønsker du å vite mer om morgendagens aktivitetssenter kan du lese Pensjonistforbundets erfaringsrapport om aktivitetssenter ved å gå inn på www.pensjonistforbundet,no/MAS  Pensjonistforbundets forskning om aktivitetssenter ligger her; 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2427012

Ønsker du et morgendagens aktivitetssenter i din kommune men vet ikke hvordan du skal ta tak i dette?

Pensjonistforbundet har samlet noen gode ideer og tips for å ta tak i dette.Se under.

Hvordan lykkes i prosessen

 

 • Du eller pensjonistforeningen kan invitere til et oppstartsmøte med tema Morgendagens aktivitetssenter, hvordan gjør vi det her hos oss? Alle organisasjoner, eldrerådet. frivillighetssentralen inviteres til å delta. Opprett en arbeidsgruppe for møtet og del inn i ansvarsområder.
 • Inviter til dialogmøte/åpent møte lokalt. Engasjer gode innledere. Påmelding til workshop. Felles planleggingsmøter.
 • En person bør koordinere det hele og være ansvarlig for fremdrift
 • Muntlige og skriftlige og henvendelser til alle organisasjoner kan legge føringer for fremtidens eldreomsorg i egen kommune.
 • Lage flere arbeidsgrupper; kommunikasjon, presse, påvirkning, planlegging, sørg for å få en dialoganavarlig og samarbeidssjef i tillegg til utviklingsleder.
 •  Lage egne møtearenaer og kontaktpunkt for å drive prosessen videre.
 • Inviter til dialogkafe` hvor lokalsamfunnet kan komme med innspill
 • Presenter arbeidsgruppen lokalt(bruk media)og for kommunestyret.
 •  Inviter engasjerte og sentrale borgere og lokale nøkkelpersoner inni de ulike arbeidsgruppene. Politikere og medlemmer av eldrerådet bør inviteres til å delta
 • Sørg for kommunalt engasjement. Lokal forankring og eierskap – ulike tilnærminger i ulike lokalsamfunn.
 • Kunnskap som plattform for utviklingen; Kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling. Hvem er de eldre hos oss og hva ønsker de?
 • Det er prosessen lokalt som avgjør – ikke aktivitetene

 

 • Politisk påvirkning er nødvendig. Et lokalt samarbeid mellom eldrerådet, Pensjonistforbundet, Røde Kors, frivillighetssentralen, Sanitetskvinnene, Nasjonalforeningen, skiforeningen, Rotary, Lions og andre engasjerte på eldre feltet vil være dynamitt i påvirkningen lokalt.

 

 • Det bør forankres både politisk og administrativ. Ha arbeidet på høring i kommunen.
 • Utviklere og drivere av aktivitetssenter må spørre seg selv:
 • Hvordan vil vi at vårt lokalsamfunn skal se ut om 10 år?
 • Morgendagens eldre har andre krav og ønsker for sin pensjonisttilværelse, hvem er de eldre hos oss og hvilke behov har de? Hvordan gripe dette an?
 • Hva er hensiktsmessige aktivitetsarenaer for denne gruppen – i vår kommune
 • Hvilke aktører bør vi (og hvordan bør vi) samarbeide her hos oss

 

Mest av alt trengs:

 • DEG, en initiativtaker – EN NØKKELPERSON
 • Engasjerte mennesker
 • Et reelt ønske om å skape noe
 • Et reelt ønske om å oppnå noe
 • Et reelt ønske om å samarbeide
 • Et reelt ønske om en fremtidig møteplass

0 resultater