Håndbok for styremedlemmer i lokalforeningene

Denne håndboka erstatter tidligere «Håndbok for Medlemsservice»

Håndboka oppdateres fortløpende og gjeldende versjon ligger på Pensjonistforbundets hjemmesider www.pensjonistforbundet.no

Versjon 1 – 29.03.2022


Alle styremedlemmer oppfordres til å delta på styrekurs i regi av Pensjonistforbundet.


Litt historie

Pensjonistforbundet ble stiftet i 1951 for å arbeide for alderspensjonister og trygdedes kår. Forbundet brøt ut av «Alderstrygdedes og pensjonisters landsforbund», fordi de mente det ble for mye hyggemøter, istedenfor målrettet arbeid for medlemmenes levekår.

Den 1. august 1951 ble «Norsk forbund for trygdede og pensjonister» stiftet i Moss. I 1965 skiftet forbundet navn til «Norsk Pensjonistforbund», og i 2012 til «Pensjonistforbundet».

Politikk

Pensjonistforbundet er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for pensjonisters og uføretrygdedes interesser.

De politiske sakene Pensjonistforbundet arbeider for, er demokratisk stemt fram på forbundets landsmøte. Landsmøtet avholdes hvert tredje år.

På landsmøtet velges politisk ledelse, sentralstyret, for de neste tre årene og et politisk handlingsprogram stemmes fram på demokratisk vis. Handlingsprogrammet rommer den politikken Pensjonistforbundet skal arbeide for å få gjennomslag for i neste treårsperiode.

(Landsmøtet som skulle vært avholdt i 2021 er flyttet til 2023 på grunn av Covid-19 og gjeldende handlingsprogram forlenges til 2023.)

• Eventuelle endringer i våre vedtekter skal behandles på landsmøtet.

• Landsmøtet fastsetter også medlemskontingent for de neste tre årene (landsmøteperioden).

Landsstyret er den høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Kommunikasjon

Pensjonistforbundets visjon er: Tydelig, sterk og synlig

Pensjonistforbundet har utviklet en kommunikasjonsstrategi med mål om å styrke og synliggjøre Pensjonistforbundet som den mest slagkraftige samfunnsaktøren på vegne av landets pensjonister og uføretrygdede. Det oppnår vi ved å gå i takt, ha samme budskap og samtidig være bevisst på å ta hensyn til våre ulike målgrupper.

Verving

Forbundet har i dag ca. 250.000 medlemmer, men har store ambisjoner om å bli mange flere.

Det er en million alderspensjonister, uføretrygdede kommer i tillegg. NAVs nye prognose anslår at det vil bli 363 600 uføretrygdede ved utgangen av 2021, og 377 100 uføretrygdede ved utgangen av 2022.

Det er et stort medlemspotensial og vi ønsker at flere skal bli en del av fellesskapet. Vi har stor tro på styrken i fellesskap, og jo flere vi er jo sterkere påvirkningskraft får vi.

Det bør være en prioritert oppgave i lokallagstyret å drive målrettet verving.

I nettbutikken kan vervemateriell bestilles.

Organisasjonskurs og digital kompetanse

Det holdes kurs for styremedlemmer, kasserer og valgkomité. Alle som innehar disse vervene oppfordres til å melde seg på kursene.

Forbundet er opptatt av å tilføre lokalforeningenes styrer kunnskap og ferdigheter til å bruke digitale verktøy. Det tilbys kurs i digitalt kontor og digital kommunikasjon.

Ta kontakt med fylkessekretær for mer informasjon om dette.

Organisasjonskurs kan også bestilles på Pensjonistforbundets hjemmesider.

Medlemsfordeler og medlemskort

Medlemsbladet, «Pensjonisten», har 9 utgaver i året inkludert i medlemskapet.

Det er mange medlemsfordeler. Man må dokumentere sitt medlemskap i Pensjonistforbundet for å få benytte seg av dem.

Alle medlemmer har krav på et medlemskort. Dette kommer sammen med kontingentkrav som sendes ut på nyåret. Man kan også logge seg inn på nettsiden til Pensjonistforbundet og velge og få medlemskort tilsendt via SMS.

TVV (Tillitsvalgtverktøy) - Medlemsregister

Nye medlemmer i lokalforeningen skal registreres i TVV. Alle som er registrert med verv i lokalforeningen har tilgang til TVV.

I tillegg til opplysninger om navn, adresse og fødselsdato/-måned/-år er det viktig å registrere både e-postadresse og mobilnummer. TVV gir lokalforeninger anledning til å sende både e-post og SMS til sine medlemmer. I tillegg sender forbundet sentralt nyhetsbrev til alle medlemmene pr. e-post.

Er det nye medlemmet også medlem i en av de kollektivt tilmeldte organisasjoner, er det viktig at dette registreres, da disse har redusert medlemskontingent.

Hvis ektefelle/samboer allerede er medlem av Pensjonistforbundet bør dette registreres slik at medlemsbladet ikke sendes dobbelt til husstanden. Dette er viktig da det kommer mange henvendelser hvert år fra husstander som kun ønsker ett blad tilsendt. Ønsker derimot begge medlemmer å få bladet tilsendt, registreres dette.

Adresseendring på et medlem, evt. en utmelding registreres også i TVV. Alle som er registrert med et verv kan ta ut medlemslister gjennom TVV.

Følgende ti forbund er for tiden kollektivt tilmeldt Pensjonistforbundet:

• Fagforbundet

• Industri Energi

• Postens Pensjonistforbund

• Yrkestrafikkforbundets Pensjonistforening (YTF)

• Seniorforum Norsk Fysioterapiforbund (NFF)

• Mesta Pensjonistforening

• Avdelingspensjonistenes forening av Norges Bank (APF)

• Statens vegvesen Pensjonistforbund (SVP)

• Kystverkets Pensjonistforbund

• Store Norske Pensjonistforening

Medlemmer som har et kollektivt medlemskap via et av disse forbundene skal kun betale fylkes- og lokalforeningskontingent, den sentrale kontingenten betales av forbundet som de er medlem av.

Medlemskontingent

Alle medlemmer betaler en kontingent. Kontingenten er som nevnt ovenfor tredelt, og fordeles mellom forbundet sentralt, fylkesforening og lokalforening.

I henhold til vedtak på landsmøtet i 2018 ble kontingenten slik:

2019 -2020 -2021ª
Sentralt......................200230260
Fylkesforeninger........7080100
Lokalforeninger..........90100110
Totalkontingent........360410470

ª På grunn av pandemien ble det ingen økning av kontingent fra 2020 til 2021.

Kontingenten for 2022 og 2023 er justert slik:
2022 -2023
Sentralt......................260260
Fylkesforeninger........100100
Lokalforeninger..........110110
Totalkontingent........470470

Kontingenten for 2024 og fremover fastsettes av Landsmøtet i 2023.

• Sentral innkreving av kontingent

Pensjonistforbundet står for innkreving av kontingent. Det betyr at hele kontingenten blir innkrevet fra forbundet sentralt. Når betaling er registrert, vil fylkesforeninger og lokalforeninger få overført sin andel av kontingenten. Denne overføringen gjøres 2-5 ganger pr. år.

Merk: Blir et nytt medlem registrert etter 1. oktober dekker betalingen medlemskap for både inneværende år og neste år.

I tillegg kan forbundet redusere prisen i forbindelse med vervekampanjer.

• Grunnlag for kontingentinnkreving

Medlemslisten pr. 1. januar danner grunnlaget for fakturering. Det er derfor viktig at medlemslisten er oppdatert. Medlemsservice lager et fakturagrunnlag en av de første dagene i januar.

• Manglende betaling av kontingent

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent en måned etter betalingsfristen, kan medlemsservice stoppe medlemsbladet. Hvis kontingenten ikke er betalt innen årets slutt, har medlemsservice fullmakt til å melde ut medlemmet. Betalingspåminnelser sendes ut i april og september.

• Medlem i mer enn en lokalforening

Noen er medlem i mer enn en lokalforening. Det skal da bare betales en sentralkontingent og en fylkeskontingent. Hvis man er medlem i mer enn en lokalforening og disse ligger i forskjellige fylker, så skal man betale fylkeskontingent til begge fylker.

Eksempler:

º 1 medlemskap: 1 sentral kontingent, 1 fylkeskontingent og 1 lokallagskontingent

º 2 medlemskap i samme fylke: 1 sentralkontingent, 1 fylkeskontingent og 2 lokallagskontingenter

º 2 medlemskap i forskjellige fylker: 1 sentralkontingent, 2 fylkeskontingenter og 2 lokallagskontingenter.

Hvem i lokalforeningens styre mottar post fra Pensjonistforbundet sentralt?

All e-post som sendes fra Medlemsservice blir sendt den e-post adressen som er oppgitt i skjemaet «Lokalforeningens årsmøterapport». All vanlig post blir sendt til den som er registrert som lokalforeningens leder. Det er leders oppgave å fordele posten videre til styremedlemmene etter behov.

Vi oppfordrer lokalforeningene til å opprette en egen e-post adresse for lokalforeningen, f.eks. «toppen.pensjonistforening@gmail.com». Da kan denne videreføres til nytt styre.

Lokalforeningens egne hjemmesider

Lokalforeningen kan publisere på egne hjemmesider.

Det er to varianter som kan publiseres; artikler (nyheter) og arrangementer.

Styret velger en person som dataansvarlig. Dataansvarlig får tilgang til å publisere på vegne av styret. (Flere personer kan få tilgang til å publisere, ta kontakt med Medlemsservice eller fylkessekretæren.)

Hvis det er ønskelig med veiledning i å publisere ligger det bruksanvisninger på våre hjemmesider.

Merk også at Pensjonistforbundets hjemmesider inneholder mye nyttig informasjon om aktiviteter og eldrepolitikk. Styret i lokalforeningen bør bruke denne informasjonskanalen aktivt.

På hjemmesidene ligger blant annet en oversikt over foredragsholdere som lokalforeningen kan bestille til sine møter. Foredragsholderne blir betalt av Pensjonistforbundet sentralt.

Skjemaer og hjelpedokumenter

Link til skjemaer og hjelpedokumenter opplistet nedenfor finner du her.

• Mal for Dagsorden på årsmøte i lokalforeningene

• Skjema for Årsberetning for lokalforeningene

• Eksempel på Aktivitetsplan

• Skjema for Årsmøterapport for lokalforeningene

• Skjema for Momskompensasjon

Innmeldingsskjema

Adresseendringsskjema

Utmeldingsskjema

Om nødvendig kan skjemaer fås tilsendt ved henvendelse til medlemsservice, tlf. 22 34 87 70, e-post pf@pensjonistforbundet.no.

Årskalender

Januar/februar:

• Kontingent for året blir sendt ut.

Februar:

• Årsmøte i lokalforeningen skal være avholdt innen utgangen av februar. Medlemmene må få melding om årsmøtet senest 2 uker før det skal avholdes.

Mars:

• Årsmøte i fylkesforeningen.

April:

• Betalingspåminnelse blir sendt ut.

September:

• Betalingspåminnelse blir sendt ut.