Årsmøte i Mandal pf 28. februar

Her er regnskapet for Mandal pensjonistforening for 2021.

Velkommen til årsmøte i Mandal pensjonistforening på Marna Café 28. februar kl. 18.00. Se dagsorden/sakliste og regnskap og årsberetning som ligger ute her.

DAGSORDEN:

  1. Åpning - velkommen
  2. Konstituering (godkjenning av innkalling og sakliste, valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen.
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Aktivitetsplan
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Innkomne forslag
  9. Avslutning

Mandal Pensjonistforening

ÅRSBERETNING 2021

Mandal Pensjonistforening ble stiftet 16.11.2020. Stiftelsesmøtet ble avholdt som et Teamsmøte. I dette møtet ble det foretatt følgende valg:

Styre:

Sondre Kåfjord, styreleder

Anne Lise Syrdal, kasserer

Thor Magne Helberg, styremedlem

Margit Kristensen, styremedlem

Jan Werner Andresen, styremedlem

Erling Mjanger, 1. varamedlem

Bjørn Hemmer, 2. varamedlem

Bente Pedersen, 3. varamedlem

Revisor:

Harald Rydberg Eriksen

Valgkomite:

Øyvind Skoie

Hilde Frøsland

Gill Bru

På grunn av coronasituasjonen var det ingen aktivitet i foreningen i 2020. Også i 2021 har coronaen lagt klare begrensninger på muligheten til aktivitet. Vi har likevel, med finansiell støtte fra Fylkeslaget (midler fra Statsforvalteren), gjennomført fire tiltak i vårt første driftsår.

2 september arrangerte vi i samarbeid med Mandal Frivilligsentral busstur til Lista, med servering og konsert ved Kjell Elvis på Vanse. Ca. 50 pensjonister deltok på turen, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

14 september arrangerte vi gratiskonsert i Buen med Lindesnes Trekkspillklubb, med litt over 100 pensjonister til stede.

12 november arrangerte vi i samarbeid med Mandal Frivilligsentral gratis kinoforestilling i Buen med ca. 50 gjester.

30 november holdt Nils Reidar Christensen foredrag for oss på Marna Cafe, med “Savonmaas forlis” som tema; med ca. 40 pensjonister som gjester.

Totalt har altså ca. 250 pensjonister nytt godt av våre gratistilbud i 2021.

Gjennom denne aktiviteten har vi, som det fremgår av det ovenstående, etablert samarbeid med Mandal Frivilligsentral. Vi er svært fornøyde med dette samarbeidet, og vil fortsette dette fremover.

Vi har avholdt 4 styremøter i 2021, og behandlet 25 saker.

Leder av Lindesnes Eldreråd, Randi Grønsund, deltok på et styremøte, hvor hun orienterte om saker av interesse for våre medlemmer.

Styremedlem Margit Kristensen ble i 2021 innvalgt som 3. varamedlem i Eldrerådet, og er vår kontaktperson mot rådet.

Foreningen hadde pr. 31.12.20 187 medlemmer. Pr. 31.12.21 var dette redusert til 182 medlemmer.

Foreningens regnskap viser et årsresultat for 2021 på Kr. 32.004,67, som også utgjør foreningens egenkapital. Beløpet er plassert på konto i Sparebanken Sør.

På grunn av coronasituasjonen ble det ikke avholdt ordinære medlemsmøter i 2021. Styret planlegger å avholde medlemsmøter med faglige innslag i 2022.

Styret