Styremøte i Grue Pensjonistforening 27.4.21

Årsmøtet utsatt inntil videre

Styremøte i Grue Pensjonisforening tirsdag 27.4.21 kl, 1330 på Grue Service

(Utsatt en uke på grunn av uforutsette omstendigheter)Tilstede: Knut Lilleåsen, Bjørn Seigerud, Tron Sundt, Solveig Høgbrenna, Anne Sundt, Johnny Eriksen

Forfall: Jan Korsmo,

1. Årsmøte

Fremdeles er det for strenge smittevernregler til å avholde årsmøte på regulært vis. (20 deltakere mm) Lederen la fram tre følgende alternativer:

a. Avlyse den planlagte dato i mai, og utsette til et tidspunkt så tidlig som mulig etter at restriksjonene gir anledning til et regulært møte.

b. Gjennomføre et årsmøte med 20 deltakere og påmelding

c. Leie kinosalen som har faste seter for 100 deltakere, uten bevertning mm.

Etter at alle hadde hatt ordet vedtok vi enstemming å utsette årets årsmøte til senere, så snart som smittevernbestemmelsene gir anledning til å gjennomføre et regulært møte (flere enn 20 deltakere august/september?). Møtet kan muligens berammes på styremøtet i mai.

Regnskap og årsberetning for 2020 er klart, og valgkomiteen er også ferdig med sin innstilling, nytt varamedlem: Toril Unni Midtsund.

2, «Sommeravslutning»

Det kan muligens innenfor forventede restriksjoner i juni gjennomføres et utendørs møte på Gruetunet, f.eks. med grilling og en form for program/underholdning Vi tar stilling til dette på styremøtet i mai.

3. Digitalt kretsmøte for tidligere Hedemark 12.4.

Leder og nestleder deltok på møtet. Informasjon om aktuelle saker, bl.a. arbeidet med den nye allsangboka og at «Savalenarrangementet» var flyttet til uke 31.

Årsmøtet i Hedemark krets som skal være digitalt den 8.6.21 kl. 1200. Grue pensjonistforening kan peke ut tre deltakere, styret pekte dermed ut leder, nestleder og sekretær som våre representanter.

Forslag til årsmøtet i kretsen må være lagt fram innen 9.5.

4. Eventuelt

a. Medlemsverving, 4 nye medl er innmeldt, men verving er vanskelig når virksomheten er avlyst pga smittesituasjonen. Vi venter med planlagte vervingsaktiviteter, f.eks stand på Gruetorget, til det blir «bedre tider» (kanskje oktober?)

b. Nestleder Bjørn som er i kommunens eldrerådet orienterte om «Spaserstokk-midlene» somdet er mulig å søke om når virksomheten kommer i gang igjen. Noen av midlene som ikke ble brukt i fjor p.g.a. avlysning er overført til i år. («Eldredagen» Sommeravlslutning og julebord kan være aktuelt for oss)

c. Flere på kjøkkenet i forbindelse med «hyggetreffene» når disse kommer i gang igjen. Det foreligger flere forslag om effektiviserende tiltak. Disse ble diskutert, men en ble enige om å ta opp saken når vi vet når virksomheten kan komme i gang igjen.

Neste styremøte avholdes 25.5.21.

Møtet hevet kl. 1445.

Tron Sundt, sekretær.