Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Innkalling til Årsmøte

Årsmøte i Oslopensjonistene arrangeres i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gt. 21 tirsdag 24. august kl. 13.00.

Årsmøte i Oslopensjonistene                  

arrangeres i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gt. 21 tirsdag 24. august kl. 13.00. Før avvikling av årsmøtet vil senioradvokat MNA, Birgitte Schjøtt Christensen, innlede med foredrag om Fremtidsfullmakt.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Valg av møteleder                                                                     

2. Årsmøtets lovlige innkalling                                                          

 3. Valg av referent                                                                        

4. Valg av to til å underskrive protokollen                                                     

5. Årsberetning                                                                               

6. Regnskap med godkjenning av styrets honorar                                                     

7. Budsjett for 2021                                                                   

8. Innkomne forslag                                                           

1) Styrets forslag til endring av §2 i Vedtekter for fylkes-/regionforeninger tilsluttet Pensjonistforbundet                                                                 

9. Valg                                                                                      

1) Leder (ikke på valg)

2) Kasserer (ikke på valg)                                               

3) Valg av to styremedlemmer                                           

4) Valg av to varamedlemmer                                               

5) Valg av valgkomite.                                                         

10. Avslutning

Årsmøtedokumentene er lagt ut på 

Grunnet restriksjoner i forbindelse med covid 19, rommer møtesalen maks 70 deltakere.

VELKOMMEN

For styret   

Oddbjørn Grønset                                                                

leder

ÅRSBERETNING 2020 FOR OSLOPENSJONISTENE

Styret har hatt følgende sammensetning valgt på årsmøtet 11.02.2020:

             Leder:                      Oddbjørn Grønset,       valgt for 2                                                                                                                                                        

Nestleder:               Torild Lien Utvik,              valgt for 1 år                                                                                                                                                       

Kasserer:                 Lasse Ramdahl,                 valgt for 2 år                                                                                                                                              

Sekretær:                Jan Otto Veiseth,              valgt for 2 år                                                                                                                                                                 

Styremedlem:        Berly Lund Grønning,      ikke på valg                                                                                                                                                             

Styremedlem:        Jorunn Thorsen,                valgt for 2 år                                                                                                                                                                        

Varamedlem:         Geir Arne Midtgård,        Ikke på valg   

Varamedlem:         Nenad Doder,                    Ikke på valg   

Anne Grethe Nilsen valgt som revisor for 2 år.

Valgkomite: Anne Skomedal, Brit Håland og Steinar Simonsen, sistnevnte som leder.

Styrets arbeid.

Styret har hatt 5 fysiske møter og behandlet 37 saker. Det var planlagt medlemsmøter i april, september og desember, men grunnet koronaen måtte alle avlyses. Temaene på de avlyste styremøtene var Framtidsfullmakt og Sykehjemssituasjonen. Dessuten var det planlagt et besøk på eldresenteret på St.Hanshaugen.

Siste styremøte var 14.10. Etter den tid har aktiviteten vært minimal.

Av saker styret har behandlet, kan nevnes: profileringsartikler, seniorHUB, forhandlingsrett for Pensjonistforbundet, event. spørreundersøkelse blant medlemmene om saker Oslopensjonistene bør jobbe med, endring av vedtekter for fylkesforeninger, hvordan skal vi profilere oss. I forbindelse med vedtekter for fylkesforeninger, fremmes det forslag til årsmøtet for eventuell videresending til Pensjonistforbundets årsmøte i 2022. Forslaget lyder: Fra store foreninger velges i tillegg 1 (en) representant for hver påbegynt 1000 (tusen) medlemmer, dog ikke over 3 (tre) ekstrarepresentanter fra hver forening.

Når det gjelder SeniorHUBen hadde vi et digitalt møte med de nærmeste medarbeiderne til byråd Robert Steen,og de ga uttrykk for at de ville gi byråden positive innspill i forbindelse med at vi søkte om støtte til et forprosjekt.

I og med at koronapandemien satte begrensninger for fysiske medlemsmøter, kom det godt med at Oslopensjonistene hadde etablert rutiner for å nå medlemmene via digitale medier: web-side og facebook-side. Det er også etablert rutiner for å sende ut informasjon via sms og e-post med link til de to sidene.                                                                                                                     Interessen og oppslutningen har økt betydelig i 2020. Selv om samfunnet åpner opp for fysiske sammenkomster igjen, er det viktig å fortsette satsingen på informasjon gjennom digitale medier for å nå ut til flest mulig av de som hører heime i Oslopensjonistene

Noen av våre medlemmer er med i eldrerådene i flere bydeler. Oslopensjonistene hadde planer om å ha et fellesmøte for disse for å koordinere arbeidet, men ettersom Pensjonistforbundet Oslo ønsket å gjøre det samme, måtte vi slå det fra oss.

Styret i Oslopensjonistene har bestemt at laget skal prioritere det fagpolitiske arbeidet. Derfor har vi ikke hatt noen aktivitet av sosial art.

Medlemstall.

01.01.19 var medlemstallet 3.073, og pr. 01.01.20 var det steget til 3.372. Det er to årsaker til denne stigningen. For det første er det enkelte lokallag i Oslo som legges ned, og da blir medlemmene overført til oss. For det andre har det vært en del nye innmeldinger, og dersom de nye medlemmene har adresse på et sted det ikke er en lokal forening, blir de medlemmene gitt til Oslo-pensjonistene.

Sluttord

Det har på mange måter vært et utfordrende år. Pandemien har gjort at vi ikke har fått arrangert et eneste møte. Det ble sendt ut invitasjon både til april-møtet og septembermøtet. Pensjonistforbundet Oslo har vært svært behjelpelig med å sende innkalling via SMS til alle medlemmene, mens sakslistene har ligget på hjemmesiden. Det samme har referatene fra styremøtene gjort. Vi fikk ønsket alle god jul, også det via SMS, men det er ikke på den måten styret ønsker kontakten med medlemmene skal være.

Til styremøtene var vi nødt til å leie stort nok møterom til 8 stykker, og vi har benyttet Røde Kors konferansesenter, som har lagt forholdene godt til rette.

Selv om det kostet kr. 4.000,- for hvert møte, var det viktig at i alle fall styret kunne avvikle møter, for ellers hadde alt stoppet opp.

Styret går ut fra at 2020 blir et unntaksår, og at Oslopensjonistene i 2021 kan komme tilbake i vanlig gjenge med avvikling av medlemsmøter. I år blir det også viktig å være aktive opp mot valget, og vi har håp om å kunne være på stands for å verve medlemmer og orientere om hva vi driver med.

                                       Oslo, 20.april 2021

Oddbjørn Grønset            Torild Lien Utvik                 Lasse Ramdahl    

leder                                  nestleder                                    kasserer                                                   

 Jan Otto Veiseth              Berly Lund Grønning       Jorunn Thorsen     styremedlem                                 styremedlem              styremedlem  

  Nenad Doder               Geir Arne Midtgaard  

  Varemedlem        Varamedlem