Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Vestnes Pensjonistlag 14.02.2024

Godt fremmøte til dette årsmøtet.

Foran fra venstre: Lars Christian Fjørtoft, Gerd Misfjord, Birgit Torkildson Grotle. Bak: Kjell Bjørn Nerbø, Ansgar Misund, Anny Elise Misund og Berit Sagen

Foran fra venstre: Lars Christian Fjørtoft, Gerd Misfjord, Birgit Torkildson Grotle. Bak: Kjell Bjørn Nerbø, Ansgar Misund, Anny Elise Misund og Berit Sagen

Åpning:

Gerd Misfjord åpnet møtet. 58 personer hadde møtt frem.

 Konstituering av årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling:

Innkalling var sendt ut ved SMS til alle medlemmene. Også avertert. Ingen merknader.

Dermed ble innkallinga godkjent enstemmig.

 2. Godkjenning av saksliste:

Saksliste var skriftlig og delt ut til deltakerne. Ingen merknader.

Dermed ble sakslista enstemmig godkjent.

 3. Valg av møteleder:

Styret har foreslått Berit Sagen som møteleder. Ingen andre forslag.

Dermed ble Berit Sagen enstemmig valgt til møteleder.

 4. Valg av sekretær:

Lars Fjørtoft ble foreslått som sekretær av styret. Ingen andre forslag.

Dermed ble Lars Fjørtoft enstemmig valgt til sekretær.

 5. Valg av 2 personer til å skrive under årsmøteprotokoll:

Anne-Lise Enge og Bjørn Bauer ble foreslått til å skrive under årsmøteprotokoll. Ingen andre forslag.

Dermed ble Anne-Lise Enge og Bjørn Bauer enstemmig valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

 Årsmelding:

Årsmeldinga var delt ut til medlemmene. Lars Fjørtoft leste årsmeldinga for 2023 for Vestnes Pensjonistlag. Ingen merknader til årsmeldinga.

Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt.

 Regnskap:

Regnskapet var skriftlig og delt ut til medlemmene. Ansgar Misund sa at Inge Engås hadde ført regnskapet for 2023. Gikk gjennom tallene i regnskapet og ba om merknader. Et spørsmål om utgifter til de to turene. Dette ble avklart. Ut over dette var det ingen merknader til regnskapet.

Regnskapet for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2024.

Ansgar Misund la frem forslag til budsjett som også var delt ut til medlemmene. Det var ingen merknader til budsjettet.

Budsjett for 2024 ble vedtatt enstemmig.

 Aktivitetsplan for 2023:

Gerd Misfjord orienterte om innholdet i aktivitetsplan for 2024. Det er lagt opp til ett medlemsmøte hver måned, bortsett fra om sommeren og i desember. Der dette passer, vil medlemsmøtet bli andre onsdag i måneden. Det er forslag om tur i juni og august/september. Vestnes Pensjonistlag er 45 år i 2024, og til høsten vil en komme tilbake til hvordan dette skal markeres. Det kom ingen merknader til aktivitetsplanen.

Aktivitetsplan for 2024 ble enstemmig vedtatt.

 Innkomne saker:

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

 Valg av styre og komiteer ved valgkomiteen:

Marit Sæbø la frem valgkomiteens forslag.

 Styret, medlemmer.

Gerd Misfjord, leder. Gjenvalg.

Birgit Thorkilson Grotle, nestleder. Velges for 2 år.   

Ansgar Misund, kasserer. Ikke på valg. 

Lars Fjørtoft, sekretær. Ikke på valg.  

Anny Elise Misund, styremedlem. Ikke på valg. 

Varamedlemmer:

Berit Sagen. Gjenvalg. 

Kjell Bjørn Nerbø. Gjenvalg.

Ola Sæter. Ny.

 Revisor:

Odd Jarle Talberg. Gjenvalg.

Stig Holmstrøm, vara. Ny. 

 Årsmøteutsendinger:

Gerd Misfjord og Berit Sagen ble valgt som utsendinger til årsmøtet i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.

Andre komiteer:

Årsmøtet fikk ellers forslag til valgkomite, matkomite, lotterikomite og komite for tilfredsstillende høyttaleranlegg.

Det kom ikke inn andre forslag, så valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

De som hadde verv eller oppgaver for Vestnes Pensjonistlag fram til 2024, ble takket og fikk honnør.

Anne-Lise Enge (sign.)                                           Bjørn Bauer (sign.)