Ensomhet og psykisk helse

Ensomhet og psykisk helse

 At vi blir flere eldre og at flere skal bo hjemme lenger betyr også at flere står i fare for å bli aleneboende.

 Ensomhet og isolasjon påvirker både den fysiske og psykiske helsen, og er en av vår tids største helseut fordringer.

Ensomhet kan være en vel så stor trussel mot livskvalitet og en meningsfylt tilværelse som fysisk forfall og somatiske sykdommer. Helse- og omsorgstjenestene må ta hensyn til dette. Praktisk hjelp er ikke tilstrekkelig, derfor må kommunene også gi tilbud som ivaretar de sosiale og emosjonelle behovene. Innsatsen bør skje i et samarbeid mellom myndighetene på ulike nivåer og et mangfold av ulike frivillige aktører.

Angst og depresjon er de mest utbredte psykiske lidelsene, også hos eldre. Kommunene må øke innsatsen for å bedre eldres psykiske helse.  

Pensjonistforbundet mener at:

  • Kommunene må styrke samarbeidet med frivillig sektor for å forebygge ensomhet blant eldre.
  •  Forebyggende hjemmebesøk må også kartlegge psykososiale behov.
  •  Livsglede, aktivisering og kultur må bli en viktigere del av helse- og omsorgstilbudet til eldre. 
  • Det trengs mer forskning og kunnskap om psykisk helse og forebyggende tiltak for eldre.
  •  TT-kortet har stor betydning for å forebygge ensomhet hos eldre. Tilbudet må økes.

​Lokalforeningenes oppgaver:

 Med hjelp fra våre lokalforeninger vil
Pensjonistforbundet jobbe med:

  • Å løfte fram ensomhet og psykisk helse som tema i lokalforeningene. Målet er å skape en inkluderende kultur. 
  •  Legge press på lokale og sentrale myndigheter for å lage bedre planer for å fange opp eldre som faller utenom.  Å styrke samarbeidet med naturlige samarbeidspartnere på dette området.

0 resultater