Regjeringserklæringen leverer på helse, men svikter på pensjon

Den borgerlige regjeringserklæringen bringer en stor lovnad innen pleie og omsorg, men mangler innhold når det gjelder skjevfordeling innen pensjon og skatt, mener Pensjonistforbundet.

Et 75 siders dokument fra Høyre og Fremskrittspartiet legger grunnlaget for det den nye regjeringen ønsker å satse på i neste stortingsperiode. En regjeringsplattform der regjeringspartiene løfter fram åtte prosjekter. Et av disse punktene er «Et velferdsløft for eldre og syke». Her fremmer regjeringen mye politikk som Pensjonistforbundet støtter og i lang tid har kjempet for.

Kvalitet i omsorg og normer for bemanning

– Det er bra og viktig at regjeringen vil satse på å innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, og at de vil ta de pårørende med på dette arbeidet. I tillegg applauderer vi forslaget om å etablerer en norm for bemanning og kvalitet i pleie og omsorgssektoren. Dette er viktig punkter for å sikre en kvalitetsbasert eldreomsorg, og handler om mer enn at du bare har krav på en plass, sier forbundsleder i Pensjonistforbundet Borge Rørvik.

Rørvik understreker videre at han er svært fornøyd også med lovnadene på feltet som handler om lovfestet rett til pleie og omsorg, men er usikker på om regjeringen faktisk mener sykehjemsplasser, som det ble forespeilet i valgkampen.

– Denne erklæringen bringer med seg en viktig lovnad for de eldste og sykeste eldre. Det at regjeringen lover innføring av lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg er veldig bra, men sånn det står formulert nå, er dette ikke det samme som lovfestet rett til sykehjemsplass, sier Rørvik og legger til at det vil også bli veldig spennende å følge prøveprosjektet med statlig finansiering.

Pensjonistforbundet synes ikke det er positivt at regjeringen innfører redusert egenfinansiering for personer som på langtidsopphold blir lagt på dobbeltrom mot sin vilje. – Ved å innføre denne ordningen, sier man i samme åndedrag at det er akseptabelt at folk må bo på dobbeltrom. For oss strider dette imot den massive satsingen på sykehjemsplasser som regjeringen varsler.

Satsing på aktivitetstilbud og velferdsteknologi

Pensjonistforbundet mener forebyggende helse, som gjør sykehjemsplassene så unødvendige som mulig, er god helsepolitikk. Forbundet er derfor svært fornøyde med de punktene som handler om forebygging i erklæringen.

– Regjeringserklæringen lover å legge til rette for økt dag- og aktivitetstilbud, de vil øke satsingen på velferdsteknologi og vil pålegge kommunene å gjennomføre oppsøkende hjemmebesøk for å tilpasse hjelpetiltak til den enkelte. Det er veldig betryggende å høre at den nye regjeringen vil være med å fortsette det viktige arbeidet med gode forebyggende helsetiltak, sier Rørvik.

Registrerer tap i pensjonsreformen

Til tross for at Pensjonistforbundet registrerer mye bra i regjeringserklæringen når det gjelder eldres helse, er det samtidig er faktum at økonomiske lovnader på blant annet pensjonsreformen, ikke er blitt innfridd.

– Vi ser med dette at Fremskrittspartiet har godtatt pensjonsreformen, også den delen som gjelder avkortning på løpende pensjon for dagens pensjonister. Dette er skuffende, særlig siden de har vært sylskarpe på dette punktet. Her snakker vi om en avgrenset gruppe - som i utgangspunktet ble lovet at de skulle skjermes fordi de ikke har mulighet til å forbedre eget utgangspunkt - der politikerne har gått tilbake på sitt løfte. Vi registrer nå, at alle partiene har godtatt dette, sier Rørvik.

Samtidig ønsker Rørvik å gi regjeringen ros for at de går inn for fjerning av arveavgiften. Men han skulle gjerne sett at de fjernet hele avkortningen på grunnpensjon for gifte og samboende. – Denne avkortningen reduserer de fra 15 til 10 prosent. Dette blir litt pussig. Om de er enig at dette er en urettferdig løsning, bør de også fjerne de siste 10 prosentene, mener Rørvik.

 Frivillige og private i omsorgssektoren

Erklæringen er tydelig på at den kommende regjeringen i stor grad vil åpne opp for kommersielle aktører i eldreomsorgen, en utvikling Pensjonistforbundet har vært tydelige på at de ikke ønsker.

– Det er ingen hemmelighet at vi er imot denne utviklingen. Vi ønsker kommunale og ideelle drivere av eldreomsorg, men dette kommer ikke som noen overraskelse. Men det er positivt er at regjeringserklæringen lover å bedre betingelser for frivillig sektor i velferdssystemet, sier Rørvik.

 

 

Andre punkter i regjeringsplattformen Pensjonistforbundet støtter:

  • Regjeringen vil innføre en statlig driftstilskuddsordning for å hindre skjevfordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem, samt risikere raskere utbygging av flere sykehjemsplasser. Dette tiltaket får stor støtte av Pensjonistforbundet da vi vet at mange kommuner i dag ikke ønsker bygge nye sykehjemsplasser fordi de frykter driftsutgiftene.
  • Pensjonistforbundet synes det er positivt at regjeringen ønsker en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken.
  • Regjeringen ønsker å fjerne forbundet mot å føre lister over personer som venter på sykehjemsplass for å avdekke reelt behov. Dette er et viktig virkemiddel for å få oversikt over behovet for sykehjemsplasser.
  • Regjeringen vil legge ned de regionale helseforetakene. Dette er noe Pensjonistforbundet støtter, da vi ønsker flere kroner til behandling og mindre til administrasjon.
  • Regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.

 

 

Andre punkter i regjeringserklæringen Pensjonistforbundet er motstander av:

  • Pensjonistforbundet ser positivt på at regjeringen vil legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeid når det gjelder særaldersgrenser og bedriftsinterne aldersgrenser. Pensjonistforbundet er i midlertidig klar på at vi ikke ønsker heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.
  • Regjeringen vil øke minstefradraget og heve innslagspunktet for toppskatten, men vil ikke være med på å heve minstefradraget for pensjonister. Dette vil forsterke den forskjellen som allerede eksisterer mellom lønnsmottakere og pensjonister.
  • Regjeringserklæringen oppleves av Pensjonistforbundet alt for vag i punktet som omhandler tannhelse. Pensjonistforbundet ønsker et eget egenandelssystem for tannhelsebehandling, på lik linje med resten av kroppen.

0 resultater