Eldrerådenes plass i kommunesektorens saksbehandling

I november 1991 vedtok Stortinget en særlov, «Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd».  I henhold til vedtaket har kommunale eldreråd vært lovpålagt siden 1. januar 1992. Allerede i den første lovteksten, ble rådenes oppgaver relativt godt definert. Som hovedoppgave skulle være å ivareta de eldres levekår.

Helt frem til 1. januar 2020, har eldrerådene vært regulert gjennom særlov, men etter 1. januar i år, er rådene lagt inn under kommuneloven på lik linje med andre politiske styrer og utvalg. For å presisere rådenes oppgaver og plass i den kommunale saksbehandling, er det etter en relativt bred høring, vedtatt en egen forskrift for eldrerådene. I likhet med den tidligere særlov, er forskriften klar på at blant de viktigste oppgaver rådene har, er det å være på plass i en tidligst mulig fase i saksbehandlingen av alle saker som angår de eldre. Det innebærer at rekkefølgen i kommunens saksbehandling av alle områder som gjelder de eldre, må  planlegges slik at  intensjonene i forskriften kan innfris.


Pensjonistforbundet hadde håpt at saksbehandlingen etter så mange år med klar lovgivning, skulle ha vært på plass og i tråd med loven. I midlertid så viser våre undersøkelser noe helt annet. I mange kommuner, er oppfølgingen av lovgivningen så slett at eldrerådet ikke blir tatt med på råd før de politiske prosesser langt på veg er ferdige. Eventuelle innspill fra rådet blir da  bare et spill for galleriet.


Nyvalgte eldreråd er på tur til å komme i arbeid. Pensjonistforbundet vil håpe at blant de første saker som kommer på agendaen, er skolering. Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer er som følge av at rådene er underlagt kommuneloven, kommunepolitikere på lik linje med medlemmer av kommunestyret, formannskapet og andre politiske styrer og utvalg. De har krav på skolering. Videre vil det være viktig at rådene så snart som mulig får avklart forholdet til sekretariatet og at saksbehandlingen blir lagt opp på en måte som gir muligheter for å delta i saksforberedelsene i tråd med den nye forskrift.


Eldrerådet i kommuner og fylkeskommuner representerer en viktig del av det norske gode demokrati, men det forutsetter at rådet gis den plass det i henhold til lov og forskrift har krav på.

0 resultater