Foto: Ola Aas

Årsmøtet for 2018

Vang Pensjonistforening avholdt årsmøte for 2018 etter vedtektene onsdag 13.02. på Høyvang. Vi åpnet med sangen « I natt jag drømde» og dagens dikt som ble lest av sekretær. Diktet var av Halvard Olestad og hadde tittelen «Blå dag». Deretter var det 1 minutt stillhet for de av våre medlemmer som har gått bort siste året.
Konstitueringen ble enstemmig godkjent. Det var heller ingen merknader til årsberetningen.
Hyggelig at hele 135 personer deltok på årsmøtet.

(Tekst: Torill Libakken - Foto:  Ola Aas)

Valgkomiteen hadde forslag på økning i godtgjørelsen til styret. Dette er ikke endret siden 2009. Også dette forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Kasserer gikk gjennom regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Dette var godkjent av to revisorer og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Det var ett innkommet forslag fra styret. Det gikk på inngangspenger, antall gevinster og hvem som sørger for disse. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Så var det tid for valgkomiteens forslag. Dette ble lest opp av komiteens leder og møteleder styrte så valget. Årsmøtet var enstemmige i sin avgjørelse og dermed ble det ingen endringer, da det ikke var noen som hadde sagt fra seg sine verv.

Styret i foreningen i 2019 serderfor slik ut: Leder Kåre J. Dromsrud, nestleder Bjørn J. Myhre, kasserer Arnfinn Hongseth, sekretær Torill Libakken, styremedlem John Liakken. Gerd Rønningen er 1. vara og Ola Aas er 2. vara i tillegg til at han er web ansvarlig.

Årsmøtet ble så avsluttet og leder takket alle for frammøtet.

Sekretær Rune Bugge Persson i Pensjonistforbundet, var invitert til å holde foredrag om hva de jobber mest med sentralt. Han hadde kalt dette for «Her er vi.....og hit skal vi». Pensjonistforbundets sentralstyre har kommet med en pakkeløsning som landsmøtet vedtok og som de sentralt, fylkesforeningene og vi på det lokale plan skal arbeide etter fram til neste landsmøte i 2021. De har kalt landsmøteperioden for en reise og det var denne reisen vi fikk høre om. I pakken var arbeid med organisasjon, handlings-program, Aktivitet og Økonomi. Videre skal det jobbes med verving, opplæring, politiker kontakt før høstens valg og et punkt som fikk stor applaus, nemlig jobben med å få kjøkkenet tilbake til sykehjemmene. Han hadde også med at det har kommet en kvalitetsreform som er kalt «Leve hele livat», og som har 5 innsatsområder. Disse er at vi skal ha et aldersvennlig Norge, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp og Sammenheng i tjenesten. For å få gjennomført dette nasjonale programmet er det opprettet et råd med 8 medlemmer fra ulike organisasjoner. I dette rådet er ett av medlemmene ordføreren i Stange, Nils A. Røhne.

Det siste punktet i pakken som omhandler økonomi, er Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet, og som vi har hørt før er det første og viktigste kravet at Pensjonistforbundet får tilbake sin forhandlingsrett når det gjelder trygdeoppgjøret.

Bugge Persson fikk som takk en «godtepose» han kunne ta med hjem til kona, av leder Kåre J. Dromsrud.

Så var det tid for kaffe og karbonade-smørbrød, og loddsalg. Etter kaffepausa spilte Henry og gutta opp til dans og folk trengte ikke bli bedt to ganger før de var utpå gulvet i dag heller. Før trekningen ble foretatt informerte Arnfinn om tilbudet vi har fått fra Espern og dette ble fulgt opp med anbefaling fra en som allerede er der. Bjørn hadde nå turene klare og fortalte litt om hvor, når og pris.

Før trekningen tok til passet leder Kåre J. Dromsrud på å takke alle for frammøtet og ønsket alle vel hjem. Som vanlig avsluttet vi dagen med sangen «La oss leve».

0 resultater