Ledersamling med høg kvalitet

Årets ledersamling hadde høy faglig kvalitet, og mer enn åtti deltakere fikk med seg både tankevekkende problemstillinger og faktiske kunnskaper på veien hjem. PF Oppland deltok også på samlingen med utsendte observatører.

Den tradisjonsrike oktobersamlingen for lederne i Hedmarks pensjonistforeninger var denne gang lagt til Scandic Ringsaker. I løpet av to dager ble det holdt foredrag og debatter som engasjerte alle i salen.

Professor Bjarne Jensens foredrag om eldrebølgen og eldrepolitikk var ytterst interessant. Jensen avlivet myten om eldrebølgen som en samfunnbelastende plage, og viste til forskning som dokumenterer at det offentliges utgifter til de eldre totalt sett er vesentlig mindre enn hva visse politikere like å hevde. Jensens digitale presentasjon kan bestilles hos fylkeskontoret.
Foredraget ble etterfulgt av paneldebatt med deltakerne Annette Trettebergstuen (A) og Karin Andersen (SV) fra Stortinget, Åge Willy Jonassen (leder i fylkeseldrerådet), foruten Jensen.

Org.sekr. Rune Bugge Persson gikk gjennom hovedpunktene i forbundets nye handlingsplan og rettet sterk appell til lokalforeningene om å arbeide aktivt med planen. - Plukk ut et par konkrete oppgaver i planen og arbeid aktivt med den på hjemmebanen i tida framover. Det er på den måten målene i Handlingsplanen som dere selv har vedtatt, kan bli til virkelighet, sa Persson.
Han viste ellers til en rekke viktige saker som forbundet har reist de siste årene og som en har fått gjennomslag for. Pasient- og brukerombudene, eldrerådenes talerett i kommunestyrene, styrking av minstepensjonene, for å nevne noen, sa han.

Bernhard Caspari fra Fylkesmannens vergemålsavdeling holdt et kunnskapsbringende foredrag om verdighet, integritet og selvbestemmelse. Caspari gikk gjennom dagens bestemmelser om vergemål, legalfullmakter og framtidsfullmakter og anbefalte å søke utfyllende informasjon på nettsidene om vergemål. (www.vergemal.no)

Arnfinn Hongseth orienterte om arbeidet som velferdsteknologiambassadør. Han er en av seks personer i Hedmark som arbeider med dette temaet og opplyste at alle kommunene innen kommende årsskifte skal ha tatt i bruk trygghetsalarm og kodelås i de aktuelle boligene.
Sparebanken Hedmark orienterte om bankens struktur og målsettinger, med særlig henblikk på eldre kunder.

Siden fylkesforeningene i Hedmark og Oppland vil få mer med hverandre å gjøre i framtida grunnet regionreformen, var delegater fra Opplandsforeningen også på plass på konferansen denne gangen.
Styreleder i PF Hedmark, Jan Tyriberget, loset forsamlingen gjennom programmet på god måte, godt assistert av fylkessekretær Marianne Gjerstad.

0 resultater