Styremøte 23.2.21

Foreløpig ingen møteaktivitet, årsmøte utsatt til 25.mai.

Styremøte Grue pensjonistforening tirsdag 23.2.21 kl. 1330 på «Ny vekst og kompetanse, avd. Grue»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Solveig Høgbrenna og Anne Margrethe Sundt. Forfall: Kasserer Jan Korsmo.

1.Evaluering av Flaxlodd-kampanjen. (Besøkskampanje i januar)

Vi har på forskjellig måte fått mange gode og positive tilbakemeldinger. Ingen har rapportert om store premier, men mange små premier er byttet i nye lodd. Alle medlemmene har fått besøk, og de som ikke var hjemme eller av annen grunn kom i kontakt med har fått det tilsendt i posten. Styremedlem Solveig fikk takk for sitt gode initiativ.

2.Oppsummering av digital rundtur i lokalforeningene.

16.2.21 gjennomførte Hedemark fylkeslag av Pensjonistforbundet et digitalt møte med lokallagenes styreledere. Leder Knut Lilleåsen informerte om følgende som ble tatt opp på møtet:

Årsmøte: Fristen for å avholde årsmøtet 2021 er forskjøvet fra utgangen av februar til utgangen av mai. Det er viktig at man forbereder seg med tanke på de gjeldende smittevernregler på forhånd, og særlig at det er et stort nok lokale med tanke på avstand mellom deltakerne osv. Det kan søkes om støtte til dekning av ekstrautgifter i forhold til normalsituasjon. Vi bestemte under dette at vårt årsmøte skal avholdes tirsdag 25. mai på Gruetunet. Hvis vi bruker det området som vanligvis avsettes til dansing vil det bli plass til å avholde årsmøte innenfor smittevernskravene. Nærmere planlegging gjøres på senere styremøte (mars og april). Forslag til regnskap er allerede behandlet i januar, og forslag til årsberetning ble delt ut til alle i styret for gjennomlesning. Forslag til endringer eller tillegg i beretningen sendes sekretæren på e-post. Frist for forslag til årsmøtet er 3 uker før møtet, så den kan settes til 4.5.2021.

Medlemsverving: På digitalmøtet fikk vi info om medlemsverving i anledning organisasjonens jubileum. Det skal avholde stand på forretningssentra. Lokalforeningen kan søke bistand til dette. Enighet om at vi avventer dette i forhold til vår virksomhet, i og med vi ikke kan vise til noen virksomhet for tiden, er det vanskelig å verve ute. En oversikt over de som er over 67 år i vår kommune og ennå ikke medlemmer av vår forening ble fordelt til styremedlemmene. Alle bør kontaktes med tilbud om medlemskap i løpet av vårsesongen.

Coronamidler til kulturtiltak/tilbud. Dette kan søkes, men fristen er satt til 1.3.21. Vi kan neppe greie å legge planer og søke om dette med så kort frist, og med så kort perspektiv i forhold til pandemiutviklingen. Vi har allerede vært nødt til å avlyse en rekke arrangementer i fjor, og venter derfor med eventuelle planer til situasjonen blir tryggere.

3.Webinar 4.3.21 Hvordan forebygge og forsinke demens.

Sekretæren deltok på dette seminaret i høst. Det var fint, særlig med tanke på det som framkom om å oppdage demens tidlig. Nestleder og sekretær forsøker å delta på dette sammen, hvis det ikke kolliderer med frivilligarbeid.

4.Oppdatering Savalen

Tidligere lagt ut på den gamle Websida. Nå er det også mulig med busstransport fra Eidskog via Elverum, og den kan vi i vårt distrikt bruke om ønskelig. Buss bestilles på hotellet, og som tidligere meldt: påmelding direkte til hotellet. Legges ut på vår facebookgruppe og Pensjonistforbundets nye Webside.

5.Søknadsfrist for midler til arrangement

Se pkt. 2 «Coronamidler til kulturtiltak.

6.Eventuelt

Sekretæren/data-ansvarlig opplyste at Forbundets Webside er fornyet. De gamle innleggene vi hadde på sida blir lagret. Det er allerede lagt ut informasjon på den nye websida vår i dette systemet: Om besøkskampanjen i januar. Referat fra styremøter og etter hvert hyggekvelder og annen virksomhet blir lagt ut her. Man finner lett den nye websida ved å søke den «Pensjonistforbundet Hedmark, velg lokalforeninger>Grue Pensjonistforening» (som før)

Møtet avsluttet kl. 1445

Tron Sundt

Sekretær