Forbundsleder Jan Davidsen presenterte Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet 2020  i møtet hos statsråd Anniken Hauglie.

Krever på ny forhandlingsrett

Forhandlingsrett på løpende pensjoner utbetalt av folketrygden er hovedkravet fra Pensjonistforbundet til statsbudsjettet 2020.

Sammen med andre pensjonistorganisasjoner og yrkesorganisasjoner la Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, fram totalt ni krav på vegne av medlemmene i Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene da han møtte statsråd Anniken Hauglie tidlig i desember.

Davidsen begrunnet kravet med at det er en demokratisk utfordring at om lag en tredel av den voksne befolkningen ikke kan forhandle om sin egen inntekt. I tillegg har pensjonene blitt regulert lavere enn prisveksten, noe som har medført at pensjonistene har fått redusert kjøpekraft i perioden 2015-2018.

- Det provoserer våre medlemmer kraftig at de flere år på rad har fått mindre å rutte med, og dette er med på å undergrave tilliten til pensjonsreformen, sa Jan Davidsen da han presenterte og overleverte kravene til statsråd Anniken Hauglie.

Krafttak for dem som har minst er det andre av de ni kravene som ble fremmet.

Det er om lag 70 000 aleneboende minstepensjonister i Norge. De har en inntekt på kun 2G. Pensjonistforbundet ønsker å løfte minste pensjonsnivå slik at det overstiger EUs fattigdomsgrense. Med dagens skattesystem bør minste pensjonsnivå for enslige økes til om lag 2,5 G for å komme over EUs fattigdomsgrense.

 

Kommunesektoren blir svekket i 2019. Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever en vesentlig styrking av kommuneøkonomien for å kunne opprettholde nivået på kommunale tjenester. Forbundet krever at de frie inntektene må økes og at kommunenes adgang til å kreve inn skatt ikke må begrenses.

Fra 2018 er norske kommuner lovpålagt å ha særlig oppmerksomhet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller stå i fare for, å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Pensjonistforbundet krever derfor at Norge får på plass et system med meldeplikt for vold og overgrep mot eldre.

Bedre og billigere munn- og tannhelse er også med på kravlisten til statsbudsjettet 2020. Sykdom i munnhulen kan ha konsekvenser for resten av kroppen. Mange eldre har store behov for behandling av munn- og tannhelseproblemer, men for mange er dette så kostbart at de ikke kan prioritere det. Derfor krever Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene at munn- og tannbehandling blir del av en egenandelsordning.

Pensjonistforbundet fremmer også krav om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) også etter fylte 67 år. BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Etter Pensjonistforbundets mening er aldersgrensen på 67 år for BPA sterkt diskriminerende.

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever økt innsats for opplæring i digitale verktøy. De som ikke behersker den digitale verden, blir fremmedgjort, ekskludert og avhengig av andres hjelp for å få utført nødvendige oppgaver. Det er både uverdig og unødvendig, mener Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene krever flere møteplasser for eldre.

Gode, lokale møteplasser for eldre motvirker ensomhet, sosial ekskludering, fremmedgjøring og redusert fysisk og psykisk helse. Pensjonistforbundet har høstet gode erfaringer gjennom prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter». Slike sentra må utformes som en forebyggende arena som de eldre selv ønsker å bruke.

Pensjonistforbundet krever også tiltak for at eldre kan bo lenger, trygt og godt i eget hjem så lenge som mulig. Derfor foreslår Pensjonistforbundet at antallet tilgjengelige boliger må økes, og peker på at dette er både et individuelt og kollektivt ansvar, og en utfordring som ikke løses av markedet alene.

 

 

0 resultater