Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter er forskningsbasert og resultatene viser at vi må tenke nytt for å imøtekomme ønsker og behov for kommende generasjoner eldre i fremtiden. På disse sidene kan du følge utviklingen i prosjektet.

Hva er morgendagens aktivitetssenter?

I fremtiden vil samfunnet ha langt flere eldre mennesker. De demografiske endringene vil virke inn på store samfunnsområder. Både fremtidens økonomiske bæreevne og eldre sin helse og livskvalitet, vil avhenge av hvordan vi i dag velger å tilrettelegge samfunnet for dagens og neste generasjons eldre.

Høsten 2013 fikk Pensjonistforbundet innvilget midler fra Helsedirektoratet til et prosjekt som skal finne ut av hvordan fremtidens aktivitetssenter skal se ut, for å bidra til en aktiv alderdom for flest mulig.

Prosjektet legger særlig vekt på hvordan man kan legge til rette for at unge eldre også skal delta og bruker aktivitetssentre. I arbeidet skal det både jobbes med å avdekke holdninger, samt ønsker og behov. Hvordan en kommune best kan legge til rette for frivillighet, drift, lokalisasjon, er noen av spørsmålene som skal besvares.

Samarbeid på tvers av organisasjoner

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Røde Kors og Høyskolen i Telemark (HIT), samt Røa eldresenter Bydel Vestre Aker, Oslo. Prosjektet som strekker seg over to år, og ledes av Tone Bye som har lang erfaring fra arbeid med forbundets helse- og sosialpolitikk.

– Dette er et prosjekt midt i hjerte av det Pensjonistforbundet står for og tror på. Ved å skape gode aktivitetssentre som alle grupper av pensjonister tar i bruk, vil vi kunne bidra til å styrke folks psykiske og fysiske helse, som igjen vil gi en rikere alderdom, sier Bye.

Hun forteller at hun leder en kompetent prosjektgruppe.

– Sammen har vi erfaring som både dekker frivillighet, forskning og en aktiv alderdom. Vi er nå i ferd med å gå inn i den fasen av prosjektet som handler om å kartlegge målgruppens ønsker og holdninger, og vi gleder oss veldig til å sette i gang med å arbeide med de svarene vi får, sier Bye.

Hva vil prosjektet undersøke?

Pensjonistforbundet, Røde Kors og HIT håper at prosjektet kan hjelpe oss med å forstå hvordan vi kan fremme økt deltagelse i samfunnet, folkehelse og frivillighet blant pensjonister.

Prosjektgruppen ønsker kunnskap om hva innholdet i sentrene skal være, hvordan det bør organiseres og lokaliseres, hvilken form den daglige driften bør ha, hvordan arbeidet med å rekruttere flere brukere bør organiseres, hvilke lokale og regionale instanser, ideelle,- og frivillige organisasjoner og foreninger som bør samarbeide om å bygge opp og drifte sentrene.

Hvorfor unge eldre?

Unge eldre deltar i dag i mindre grad i frivillig arbeid, og deres deltagelse i organisasjonslivet er langt lavere enn hos generasjonen over dem. Unge eldre kan være en kjemperessurs for andre. Samtidig er det en gruppe der aktivitet er avgjørende for å bevare psykisk og fysisk helse og sosial inkludering.

Vi vet for lite om hva et aktivitetssenter skal være for at de unge eldre skal ønske å ta det i bruk. Vi trenger mer og tydeligere kunnskap på dette feltet.

Last ned brosjyre om velferdsteknologi

Forskningsresultater og rapporter

Nedenfor kan du laste ned rapporter.

Rapport, del 1 (PDF):

Rapport, del 1 (PDF)

Rapport, del 2 (PDF)

Rapport, del 2 (PDF)

Rapport, sammendrag (PDF)

Rapport, sammendrag (PDF)

Sluttrapport (PDF)

Sluttrapport (PDF)

Erfaringsrapport (PDF)

Erfaringsrapport (PDF)

Rapport seniorsentre (PDF)

Rapport seniorsentre (PDF)

Last ned veilederen

I denne veilederen ønsker Pensjonistforbundet og Røde Kors å sette fokus på viktigheten av møteplasser i alle landets lokalsamfunn. Vi ønsker å stimulere til aktivitet og sosialt fellesskap for innbyggere i alle aldre.

Last ned veilederen (PDF)

Lokalforeningens oppgaver

Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

  1. Å gi lokalforeningene tilgang til kunnskapen som kommer fram av «Morgendagens aktivitetsenter» og å tilby informasjonsmateriell, foredrag og kurs som blir utarbeidet sentralt.

  2. I samarbeid med andre organisasjoner skal vi lage helsefremmende kurs, utviklet og standardisert til å være en del av tilbudet på aktivitetssentrene.

  3. Å utvikle tre modeller for «Morgendagens aktivitetssenter», ved hjelp av dialogkaféer.

Pensjonistforbundet mener at

  1. Alle kommuner og bydeler må opprette egne aktivitetssenter for eldre. Gjennom sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle om å koordinere innsatsen mot eldre, og utvikle en plattform for forebyggende eldreomsorg.

  2. Aktivitetssentrene må bli informasjonsarenaer, hvor eldre kan få en oversikt over alle kommunale, private og frivillige tilbud i kommunen.

  3. Det må bli gjennomført en nasjonal kartlegging av eldresentre, aktivitetssentre, forebyggende og helsefremmende aktiviteter og lavterskeltilbud i norske kommuner.

  4. Prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter» videreføres som et spleiselag mellom staten og Pensjonistforbundet.

  5. Bevilgningen til «Morgendagens aktivitetssenter» må få en tredobling, fra 10 til 30 millioner kroner, kanalisert gjennom fylkeskommunen.