Slik reguleres alderspensjon

Regulering av pensjon

Mange tror at regulering av alderspensjon under utbetaling er å ta lønnsvekst og trekke fra 0,75. Så enkelt er det ikke. Under har Arbeids- og sosialdepartementet satt opp formelen for beregning av pensjon. Tallene er hentet fra reguleringen i 2017.

Beregning av vekst i alderspensjon fra 1. mai 2017

Samlet prosentvis årslønnsvekst:

Den samlede prosentvise årslønnsveksten (sl) som skal benyttes ved reguleringen skal beregnes etter følgende formel:

sl = ((1 + a1/100) x (1 + a2/100) x (1 + f/100) – 1) x 100

Faktorene a1 og a2 er avviket i prosentpoeng mellom forventet og faktisk lønnsvekst ett og to år tilbake i tid, det vil i 2017 si henholdsvis minus 0,7 og 0,0 prosentpoeng for 2016 og 2015, mens f er forventet lønnsvekst i 2017, anslått til 2,4 pst.

Samlet årlig lønnsvekst i 2017 (vekst i gjennomsnittlig G) ble på denne bakgrunn beregnet til 1,68 pst.:

((1 – 0,7/100) x (1 + 0,0/100) x (1 + 2,4/100) – 1) x 100 = 1,68 pst.

Vekst i grunnbeløp fra 1. mai 2017:

Nytt grunnbeløp fra 1. mai fastsettes slik at den prosentvise veksten i det gjennomsnittlige grunnbeløpet fra 2016 til 2017 blir lik den samlede årslønnsveksten:

(93 281 x 12) – (92 576 x 4) = 749 068/8 = 93 634

Grunnbeløpet øker fra 92 576 kroner til 93 634 kroner.

Vekst i grunnbeløpet fra 1. mai er 1,14 pst.

Vekst i alderspensjonen under utbetaling fra 1. mai 2017 kommer frem slik:

(1 + 1,14 pst.) x (1 – 0,75 pst.) – 1 = 0,38 pst.

Alderspensjonen oppreguleres med lønnsvekst og fratrekkes deretter 0,75 pst. Reguleringsfaktoren etter folketrygdloven § 19-14 andre ledd og § 20-18 andre ledd fra 1. mai 2017 er dermed 0,38 pst.

 

0 resultater