Bolig og tilgjengelighet

Politikken vår

Hovedsatsning: En aktiv offentlig boligpolitikk som legger til rette
for at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig.

Bolig og tilgjengelighet

Det er behov for en mer aktiv offentlig boligpolitikk overfor eldre. Boligpolitikken må være bygget på en anerkjennelse av at eldre ønsker å være selvstendige, i størst mulig grad selvhjulpne
og bestemme over egne liv.

Politikken må også være bygget på en erkjennelse av at dagens boligmasse ikke er tilpasset framtidens behov.

En god boligpolitikk for eldre omfatter både det som er innenfor og det som er utenfor husets fire vegger. Eldre har behov for boliger tilpasset sitt fysiske og psykiske funksjonsnivå, men også trygge omgivelser som legger til rette for aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Spørsmålene om hvordan eldre kan og bør bo er en viktig helse- og sosialpolitisk diskusjon. Temaet vil bli stadig viktigere som følge av et aldrende samfunn, og vil være avgjørende for pensjonisters mulighet til å leve et trygt og meningsfullt liv. Det
er behov for både en styrking av dagens statlige og kommunale tiltak og en nytenkning rundt offentlige virkemidler i boligpolitikken.

Boligpolitikk er imidlertid også den enkeltes ansvar. Alle bør vi tenke gjennom hvor og hvordan vi vil bo som gammel . Såfremt du har forutsetninger for det, må du også planlegge for bosituasjonen i alderdommen.

0 resultater