Rehabilitering

Rehabilitering

Det er behov for å styrke den medisinske rehabiliteringen
i helse- og sosialtjenesten for eldre både i og utenfor institusjon.

Det må legges en spesiell vekt på rehabilitering etter sykehusopphold og operasjoner, for å sikre mest mulig selvstendighet og selvhjulpenhet for pasientene.

En rehabiliteringstjeneste som er effektiv, systematisk og godt oppbygd lokalt vil være avgjørende for hvor vellykket fremtidens
eldreomsorg kommer til å bli. 

Det er behov for en rehabiliteringsreform som bygger på intensjonene i samhandlingsreformen.

Rehabilitering må være en selvfølgelig del av helse- og
omsorgstjenestene til eldre, og bli den bærende
plattformen for de forebyggende helsetjenestene lokalt.

Kommunene må sørge for at det innføres bedre
samarbeid mellom institusjonsbasert rehabilitering
og kommunal sosialmedisinsk rehabilitering.

 

Pensjonistforbundet mener at:

  • Det må utarbeides en nasjonal rehabiliteringsplan med vekt på å utdanne flere fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitører. 
  • Rehabilitering skal være integrert i de hjemmebaserte tjenestene. 
  • Brukermedvirkningen må bli styrket i helse- og omsorgstjenestene når det gjelder rehabilitering, og spesielt hverdagsrehabilitering.
  • Flere eldre må få rehabilitering og opptrening både på sykehjem og i eget hjem etter sykehusopphold.

Lokalforeningenes oppgaver:

 Med hjelp fra våre lokalforeninger vil
Pensjonistforbundet jobbe med:

  • Å sørge for at kommunene lager en rehabiliteringsplan for eldre.
  • Å legge press på helsemyndigheten i alle kommuner for å få et bedre rehabiliteringstilbud.

0 resultater