Forebygging og tannhelse

Forebygging og tannhelse

Tjenester som fremmer helse, hindrer ikke bare at vi blir syke, men er også avgjørende for at vi kan leve godt med de funksjonstap som alderdommen kan medføre.

Til tross for at samhandlingsformen skulle styrke det forebyggende arbeidet, gjenstår mye i mange kommuner. Under tre kroner av hver hundrelapp som samfunnet bruker på helse i Norge, blir brukt på forebygging i dag. 

God forebygging innebærer en legetjeneste som er tilgjengelig for eldre, og som i større grad drar på hjemmebesøk for å kunne vurdere situasjonen i den enkeltes bomiljø.

Det må ansettes tilstrekkelig antall fastleger i hver kommune slik at listeansvaret for fastlegene ligger på et forsvarlig nivå. Fastlegene må inngå i kommunenes «sørge for-ansvar» og de må i større grad også ta ansvar for det forebyggende og helsefremmende aspektet for den enkelte pasient. 

Tannhelse er et spesielt viktig felt innen forebygging
for eldre. Flere og flere eldre beholder egne tenner livet ut. Likevel blir under en tredjedel av de som får hjemmesykepleie og som har rett til gratis tannhelsehjelp undersøkt og får behandling. En stor andel av eldre oppgir økonomi som den viktigste årsaken til at de ikke oppsøker tannlege. Derfor vil
Pensjonistforbundet at tannbehandling skal bli en tjeneste på lik linje med andre primærhelsetjenester, og falle inn under en egenandelsordning. 

Pensjonistforbundet vil også arbeide aktivt for at eldre skal ivareta sitt ansvar for egen helse og livskvalitet.

Pensjonistforbundet mener at:

  • Fastlegene må øke tilgjengeligheten, og prioritere syke- og hjemmebesøk. 
  • Alle eldre som passerer 75 år skal få tilbud om en gratis, forebyggende helsekontroll. 
  • En årlig tannhelsekontroll må bli innført til alle eldre over 67 år.
  • Et egenandelstak for tannhelse blir innført.
  • Det må komme systemer for å forebygge underernæring hos eldre både i og utenfor institusjon, for eksempel matombringingstjenester til hjemmeboende eldre, og at helsepersonell får opplæring i næringsrik kost til utsatte grupper.
  • Kommunene bør jobbe mer systematisk for å forebygge fallulykker, for eksempel gjennom å gi bedre tilbud om fysisk aktivitet.

Lokalforeningenes oppgaver

Med hjelp fra våre lokalforeninger vil
Pensjonistforbundet jobbe med:

  • Å spre kunnskap om fall hos eldre samt etablere fallforebyggende treningsgrupper i flere kommuner i landet.
  •  Å bidra til flere aktivitetstilbud i kommunen og at flere eldre får en aktiv hverdag.
  •  Å gjøre eldre i stand til å ivareta sitt ansvar for egen helse og livskvalitet.

0 resultater