Sykehus

Sykehus

Vi blir flere eldre og har større behov for helsetjenester. Behovet for sykehustjenester er høyere blant eldre enn yngre. De eldste har ofte kompliserte lidelser og sykdommer, med behov for andre typer behandlinger og med en lengre behandlingstid. Nye
behandlingsmetoder fører også til at flere sykdommer
kan behandles. 

Etter at samhandlingsformen kom i 2012, og ansvaret for pasienten ble omfordelt mellom stat og kommune, har liggetiden på sykehus gått betraktelig ned. For ofte ser vi eksempler på at pasienter blir sendt hjem fra sykehus uten at kommunen har et tilstrekkelig hjelpeapparat. Dette fører til et større behov for geriatrisk kompetanse i de større kommunene.

Denne utviklingen har ikke vært til pasientens beste. Mange eldre har behov for geriatrisk og alderspsykiatrisk utredning. Mangel på denne type kompetanse skaper problemer for pasientene og deres pårørende. For å sikre den nødvendige utvikling av tiltakene på sykehus, trenger vi en mindre silobasert
spesialhelsetjeneste for å dekke behovene til den enkelte. En handlingsplan for spesialisthelsetjenesten må ta inn over seg situasjonen med mange nye eldre pasienter med et komplekst sykdomsbilde. 

Pensjonistforbundet mener at:

  • Alle helseforetak må lage og følge opp en handlingsplan for spesialisthelsetjenester for eldre.
  • Samhandlingen mellom helseforetakene og kommunene må bli bedre for utskrivningsklare pasienter.
  • Spesialisthelsetjenesten i større grad må tilby sin kompetanse i form av telemedisin, ambulant tjeneste til å behandle skrøpelige pasienter på sykehjemmene, slik at disse slipper påkjenningen med reise til spesialisthelsetjenesten.
  • Det må bli opprettet 300 LIS-stillinger (leger i spesialisering) i geriatri ved minst 19 høyteknologiske sykehus. Legene må være forpliktet til å være i faget i minst fem år etter utdannelse.
  • Alle sykehus må ha geriatrisk avdeling.
  • Alle legekontor over en viss størrelse må ha geriatrisk sykepleier.
  • En spesialistutdannelse med to år i geriatri med relevante kurs må bli etablert.

Lokalforeningenes oppgaver:

 Med hjelp fra våre lokalforeninger vil
Pensjonistforbundet jobbe med:

  • Å sikre at Pensjonistforbundet får en representant i brukerutvalget til alle de regionale
    helseforetakene.

0 resultater