Sykehjem

Sykehjem

 Mange eldre får ikke plass på sykehjem når de trenger det. Det viktigste er å sikre at de som trenger plass på sykehjem får det. På tross av at mangelen på sykehjemsplasser er åpenbar, er den ikke tilstrekkelig systematisk dokumentert.

Pensjonistforbundet vil gjeninnføre ventelister på sykehjem for å få oversikt over situasjonen. Verken regelverket eller praksisen ved tildeling av sykehjemsplass er godt nok til å sikre at eldre får det tilbudet de har behov for.

Sykehjemsplass må rettighetsfestes, og det skal være fastlegens medisinske vurdering som i større grad bestemmer om det skal gis plass. Det er også et behov for både økte ressurser og mer spesialisert kompetanse på sykehjemmene. 

Sykehjem er en helseinstitusjon, men det er også et hjem som skal gi verdighet og livsglede. Det krever et tilbud med større vekt på aktivitet og trivsel. 

Drift av helse og omsorgstjenester er blitt en lønnsom bransje for mange. Pensjonistforbundet er tydelige på at vi ikke vil at noen skal tjene penger på å drifte sykehjem. Et fokus på bunnlinjen går ut over de ansatte, som igjen rammer kvaliteten på tjenestene og de som bor der.

Pensjonistforbundet mener at:

 • Eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for heldøgnspleie, skal ha lovfestet juridisk rett til plass på sykehjem.
 • Dekningen av leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter på sykehjemmene må bli bedre.
 • Gjeninnføre ventelister på sykehjem.
 • Øke investeringstilskuddet til bygging av sykehjem.
 • Kommunene skal få øremerkede midler til drift av sykehjem og omsorgsboliger.
 • Alle eldre skal få tilbud om enerom og rabattordningen for dobbeltrom må avskaffes.
 • Ansatte ved sykehjem må ha vandelsattest.
 • Utarbeide en plan for begrepsavklaring mellom eldreråd, brukerutvalg og tilsynsutvalg i forhold til Pasientrettighetslov og mulighet til å bli hørt.
 • Ingen skal tjene penger på å drifte sykehjem.

Lokalforeningenes oppgaver

 Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

 • Å etablere tilsynsutvalg ved alle sykehjem.
 • Å etablere brukerutvalg ved alle sykehjem.
 • Å øke aktivitet-, kultur- og trivselstiltakene på sykehjem.

0 resultater