Helse- og omsorgstjenester

Hjemmebaserte tjenester

Helsetilbudet til eldre har gått fra institusjonsbasert
eldreomsorg til mer bruk av hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenester.

Organiseringen av hjemmebaserte
helse- og omsorgstjenester må endres så vi får
mer fleksible helsetjenester, som er bedre tilpasset
brukernes og pårørendes behov. For at flere skal
kunne bli boende i eget hjem når de blir gamle, må
også pleie og omsorg bli gitt når de trenger det, uavhengig
av alder og helsetilstand.


Tusenvis av pårørende legger ned et prisverdig
arbeid i hjemmeomsorgen. I 2014 utgjorde deres
innsats om lag 100 000 årsverk alene. Det er viktig at
de pårørende blir ivaretatt, og at det legges opp til et
bedre samarbeid mellom hjem og kommune rundt
hver enkelt bruker. Likevel må det være sånn at
ansvaret for nødvendig helsehjelp fortsatt ligger hos
kommunen, slik det i dag er etter norsk lov.

 

 Pensjonistforbundet mener at:

 • Regjeringen må legge fram en nasjonal plan for å sikre at det er nok kvalifisert personell til å dekke behovet for tjenester i helse- og omsorgssektoren i fremtiden, og at lærlingeplasser innen helsefagarbeid prioriteres.
 •  Fastlegen må få en koordinerende rolle og bli pasientens kontaktperson i møtet med andre helsetjenester.
 •  Klage- og tilsynsordningene i helse- og omsorgstjenestene må bli bedre, så meldinger om uverdige forhold blir tilstrekkelig fulgt opp.
 •  Knapphet på ressurser i kommunen må ikke gå utover helse- og omsorgstilbudet til de eldste eldre.
 • Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må gjøres tilgjengelig også for personer over67 år.
 • Det må bli lettere for pårørende å kombinere arbeid med omsorg for eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer.
 •  Vandelsattest for ansatte innen eldreomsorgen blir innført.
 • Det må bli etablert tilsynsutvalg for alle hjemmebaserte tjenester.
 • Brukerutvalg for hjemmetjenesten blir lovfestet.

Lokalforeningens oppgaver:

 Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

 • Å gi god informasjon om hvilke muligheter og rettigheter hjemmeboende eldre har i  kommunen. 
 • Å samle og spre kunnskap om tilbud for pårørende og brukere i eget nærområde.
 • Å bedre samspillet mellom den offentlige omsorgen og eldrerådene, og mellom den offentlige omsorgen og brukere og pårørende. Brukere og pårørende må bli tatt med på råd.

0 resultater