Forbundsleder Jan Davidsen har bedt regjeringen om å gi Pensjonistforbundet en plass i kommisjonen som skal granske myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien.

La oss være med i Koronakommisjonen!

Her er Pensjonistforbundets brev til Erna Solberg og Bent Høie.

Pensjonistforbundet er et viktig talerør for landets pensjonister og bør som organisasjon bli tilgodesett med en plass i regjeringens koronakommisjon. Vi ber derfor om at regjeringen utvider kommisjonen og gjør plass til et medlem fra Pensjonistforbundet. 

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien. Når regjeringen har gitt plass til en pensjonist i utvalget, så burde det etter vårt syn vært et helt opplagt valg å ta kontakt med landets største organisasjon for pensjonister, Pensjonistforbundet, for å innhente forslag til personer som kan representere gruppen.

Hva kan Pensjonistforbundet bidra med i kommisjonen? 

Eldre blir trippelt rammet av koronaen, ved å være den mest sårbare gruppen med høyest dødelighet, den gruppen som vil merke de største konsekvensene av smitteverntiltakene, og der mange ikke har like god tilgang til sykehustjenester som resten av befolkningen. Dette gjelder våre medlemmer.

Pensjonistforbundet inkludert SAKO-organisasjonene organiserer mer enn 270 000 pensjonister. Forbundet er, i tillegg til å ha en sterk sentral organisasjon med et eget helse- og sosialutvalg, oppbygd med mer enn 750 lokalforeninger og med fylkesforeninger i alle fylker.

Hver fylkesforening har et eget helseutvalg som i tillegg til mange andre oppgaver, bidrar med innspill til høringer og uttalelser. Pensjonistforbundet har dermed en unik mulighet for raskt å kunne ta pulsen på de utfordringer som landets eldre står overfor i disse koronatider, enten det dreier seg om hjemmeboende eldre eller eldre på sykehjem. Forbundet leverer solide høringer i saker som angår eldre, og har også gjort det den siste tiden.

Vedlagt er brevet (PDF) som er sendt fra Pensjonistforbundet til blant andre statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie:

0 resultater