Lederskifte i foreningen

Etter mange år i lederstolen fikk Gudmund Holmen etter eget ønske avløsning på årsmøtet. Nå overtar Solvår Hoelset roret i Alvdal penjonistforening.

Her er referatet fra årsmøtet i februar:

Årsmøte i Alvdal Pensjonistforening på Frivilligsentralen 18. februar 2020 kl. 18.00.

Sak.1. Åpning, sang og ord for dagen.

Lederen Gudmund Holmen ønsket 37. medlemmer velkommen og spesielt Anne Mågeng Olsen fra FIAS som skulle orientere om ny ordning med innsamling av avfall. Før møtet tok til hadde vi ett minutts stillhet til minne om de som hadde gått bort siste året.

Møtet åpnet med sangen» Tømmerkoje -vise» av Hans Børli. Berit Kjellman leste ord for dagen.
Sak 1. Åpning, sang og ord for dagen var med dette unnagjort.

Sak 2. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Gudmund Holmen ble enstemmig valgt til møteleder. Referent fikk vi ikke valgt så    

           møteboka må føres i etter møtet av lederen.

Sak 4. Orientering om nyordning med sortering og innsamling av avfall ved Anne Mågeng

           Olsen fra FIAS. Vi fikk en grundig orientering om temaet og det nye nytt som møter oss

           som brukere. Men møter vi problemer ble vi oppfordret til å ta kontakt med FIAS, så

           skulle vi i fellesskap se på å løse problemene.

Sak 5. Bevertning og utlodding.

           Vi fikk god bevertning med smørbrød, marsipankake og kaffe.

Sak 6. Årsmøte.

Årsmelding. Gudmund Holmen refererte årsmelding Den ble enstemmig godkjent.

Regnskap og revisjonsrapport. Kasserer Berit Kjellman orienterte om regnskapet og

revisjonsrapporten. Det ble enstemmig godkjent.

Valg. Leder av valgkomiteen Anne Marie Lohn orienterte om forslaget til valget.

Leder Gudmund Holmen har vært leder i mange år og tar ikke gjenvalg. Nestleder

Solvår Hoelset ble valgt til ny leder for ett år.

Til ny nestleder ble Anne Siri Eggen valgt for ett år.

Til ny kasserer ble Bente Oddlien valgt for to år.

Til nytt styremedlem ble Kjell Arne Dystebakken valgt for to år.

Vara til styret ble Thor Granrud og Hallvard Skogli valgt.   

Møtekomiteen: Åsmund Samuelshaug leder, Bjørnhild Neslund, Jon Strømsøyen og Paul Oddlien.

Et medlem til kjøkkenkomiteen for ett år: Herborg Nørdsti.

        Revisor: Arne Harald Nørdsti og vararevisor: Jan Løkken.

Utsendinger til årsmøtet i Pensjonistforbundet Hedmark på Hamar 23. og 24.mars: Solvår Hoelset og Anne Siri Eggen.

Et medlem til valgkomiteen Ola Nørdsti, vara Aud Kirsten Persheim. Valgkomite for 2021: Kjell Ole Furuli, leder, valgt i 2018, Kjell Olav Skogli valgt i 2019 og Ola Nørdsti valgt i 2020. Vara Aud Kirsten Persheim valgt i 2020.

Sak 7.Lagssaker og orienteringer.

          Aktivitetsdager på Savalen 15. – 18. juni.

          Fellesmøte for Pensjonistforeningene på Tynset Kulturhus 26. februar med foredrag av

          avdelingsdirektør Bernhard A. Caspari fra fylkesmannen i Innlandet om vergemål og

          fremtidsfullmakter.

          Neste pensjonistmøte 10. mars med foredrag av Hans Ekorn-holmen om Stortings-

          meldingen «Leve hele livet «. Denne skal gjøres kjent og etableres i alle kommuner i

        perioden 2019 -2023 og velferdsteknologi skal også gjøres kjent og etableres som et                                                                       

        tilbud i eldreomsorgen.

        Gudmund takket for seg etter mange år som leder av Pensjonistforeninga. Da jeg tok

        til som leder var det også vanskelig å få noen til å ta lederverv. Jeg har hatt et godt

        samarbeid med styrene i Pensjonistforeninga og takker for det og ønsker det nye

        styret lykke til med arbeidet for oss pensjonister. Pensjonistforbundet står hardt på for

        oss pensjonister og det trengs, for det er ikke så lett å komme frem med våre krav i

        diskusjon med byråkrater og politikkere.

        Møtet ble avsluttet med sangen» Du skal få en dag i mårrå».

        Takk for meg.

 

       Gudmund Holmen.

0 resultater