Foto: Randi Gravdal

Vellykket årsmøte i Vang pensjonistforening

I dag har Vang pensjonistforening gjennomført sitt årsmøte for 2019. Foreningen kunne presentere en omfattende årmelding og regnskap.

På årsmøtet ble det nye styret sammensatt slik. Fra venstre: Torill Libakken (Sekretær), Arnfinn Hongseth (Kasserer), Bjørn J. Myhre (Leder), Gerd Rønningen (Vara), Ola Aas (Styremedlem), Else Engebretsen (Styremedlem), Stein Engebretsen (Vara) og foran John Libakken (Nestleder).

Vang Pensjonistforening hadde årsmøte med påfølgende medlemsmøte på Høyvang onsdag 12.02.2020.

Leder Kåre J. Dromsrud kunne ønske velkommen til 134 personer. Han leste dagens saksliste og vi startet med sangen «Den glade vandrer», akkompagnert av Rolf Engen .

Deretter ble dagens dikt lest av sekretær og i dag hadde hun valgt «Våg å være» av Hans Olav Mørk.

Det ble så holdt ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som var gått bort siste året.

Innkalling til årsmøtet og sakslista ble så godkjent.

Kåre J. Dromsrud ble valgt til ordstyrer og Torill Libakken ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble Hjørdis Flengsrud og Knut Nilsen valgt.

Årsberetningen for 2019 ble lest og godkjent etter et par tilføyelser.

Regnskap 2019 og budsjett 2020 ble gjennomgått og godkjent.

Denne gangen hadde det kommet et forslag til sak på årsmøtet. Dette gjaldt starttids-punktet for møtene. Styret hadde diskutert saken og kommet til at det ikke skulle være noen endring, og dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Så var det tid for valg. Det hadde kommet 6 frasigelser av verv og leder av valgkommiteen

Ansten Hegsvold leste opp valgkommiteens innstilling. Det ble så stemt over hvert enkelt medlem og det var full enighet i salen om alle valg.

Det nye styret i Vang Pensjonistforening er som følger:

Leder Bjørn J. Myhre, nestleder John Libakken, kasserer Arnfinn Hongseth, sekretær Torill Libakken, Styremedlem Else Marie Engebretsen og styremedlem Ola Aas. Som varamedlemmer ble Gerd Rønningen og Stein Engebretsen valgt. Ola Aas er web-ansvarlig.

Det var også noen utskiftinger i de andre kommiteer vi har.

De som gikk ut av sine verv fikk overrakt hver sin blomsterbukett før årsmøtet ble registrert avsluttet.

Høyvang 12.02.2020

---------------------------- ----------------------------

Hjørdis Flengsrud                                            Knut Nilsen

 

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet i 2020.

 

0 resultater