- Du må være pokker så frisk for å være sjuk, sa Annie Irene Vika på samlingen Fagforbundets pensjonistutvalg hadde i Oslo i begynnelsen av mai.

Du ser jo så frisk ut

Tillitsvalgte i Fagforbundet vil ha livssituasjonen for de uføretrygdede opp på den politiske dagsorden.

Den norske og nordiske velferdsmodellen og de uføres situasjon og eldrepolitikk, var

sentrale temaer under todagers-samlingen Fagforbundets pensjonistutvalg hadde for ledere,

nestledere og uføretillitsvalgte i Oslo i begynnelsen av mai.

 

17 000 UFØRETRYGDEDE

- Uføretrygdede, i likhet med pensjonister, har ressurser og mye å tilføre organisasjonen og

samfunnsdebatten. Vår oppgave er å se, lytte og ta vare på dem, sa lederen av

pensjonistutvalget, Bjørg Hageløkken.

Av Fagforbundets 17 000 uføretrygdede medlemmer er nesten 10 000 over 60 år.

Annie Irene Vika, styremedlem i pensjonistutvalget, er talsperson for Fagforbundets

uføretrygdede medlemmer.

 

MISTENKELIGGJØRES

Annie Irene Vika ble i en alder av 19 år rammet av leddgikt. Hun var utdannet baker/konditor

og kokk/servitør. Etter eget utsagn var hun nærmest «arbeidsnarkoman» fram til kroppen sa

stopp. I møte med offentlige myndigheter har hun ofte følt seg mistenkeliggjort og regelrett

mistrodd.

- Vi som er uføretrygdede, må slippe å forklare hvorfor vi er uføre! Vi blir ofte møtt med «du

ser jo så frisk ut», men ingen, bortsett fra nærmeste familie, ser oss når vi kommer hjem og

ikke orker å utføre selv de enkleste, daglige gjøremål. Vi er ufrivillige tapere. Vi sliter med

angst, er redd for å være i sosiale settinger, mangler en verdig inntekt og har mistet vår

økonomiske frihet. På toppen av det hele skal vi mistenkes for å være snyltere på samfunnet.

Da må du være pokker så frisk for å være sjuk!

 

DANNET NETTVERK

Fagforbundet har vært en god arena, og Vika er blitt pushet og oppmuntret til å fortelle sin

historie, og til å delta i foreningsarbeidet. I fjor høst ble det opprettet en nettverksgruppe

bestående av lokale uføre-tillitsvalgte. Denne gruppas arbeid har resultert i at flere

uføretrygdede nå er med i Fagforbundets arbeid på region- og fylkesnivå. I tillegg arbeides

det for å få uføretrygdede inn i styret i lokale foreninger.

- Nå må vi synliggjøre utfordringene de uføretrygdede og deres familier sliter med. Hvor

trykker skoen? Hvordan kan vi skape forståelse for den enkeltes livssituasjon? Nå trenger jeg

innspill fra dere tillitsvalgte for å kunne gjøre en best mulig jobb sentralt, sa Vika.

 

TRENGER ELDREPOLITIKK

- Vi har ingen eldrepolitikk, men vi har en omsorgspolitikk. Men eldrepolitikk er noe langt

mer enn omsorg. Pensjonister utgjør nesten 20 prosent av befolkningen og godt 30 prosent

av de stemmeberettigede, men er ekstremt dårlig representert. Når vi passerer en viss alder,

er vi plutselig for gamle til å delta og blir parkert. Derfor må eldre engasjere seg for å dra i

gang en politisk debatt om eldrepolitikk, hevdet Kjell Engebretsen, tidligere stortingspolitiker

og nå styremedlem i Fagforbundets pensjonistutvalg.

Han pekte på at om lag 900 000 av landets pensjonister aldri vil ha behov for

omsorgstjenester, og gikk med det i rette med de mange som definerer det å være

pensjonist som en sykdomstilstand.

 

VELFERDSTRUSSEL

- Den største trusselen mot velferdsstaten er at vi ikke har vilje nok til å betale kostnadene

for velferden, sa stortingsrepresentant Dag Terje Andersen da han snakket om den norske og

nordiske velferdsmodellen.

Andersen trakk fram nasjonalbudsjettet, trepartssamarbeidet og en stor, aktiv offentlig

sektor som viktige elementer for at Norge har sosial trygghet og stabilitet, små forskjeller, høy organisasjonsgrad, god omfordelingspolitikk og lik rett til utdanning og helse. Han

uttrykte likevel bekymring for presset på, og angrepene mot, velferdsmodellen.

0 resultater