Mellvin Steinsvoll

«Leve hele livet» med brukeren i forsetet

Rehabilitering er ofte nødvendig

Rehabilitering er ofte nødvendig for den som er rammet av sykdom og ulykke og de rammede er de som vet dette best. I Romsdals Budstikke av 28. januar, står slagrammede Kolbjørn Engen frem som det beste sannhetsvitne for hva god rehabilitering har å si for et videre liv etter sykdommen. Slik Kolbjørn Engen forteller, kunne han ikke sette føttene under seg da han kom til Mork rehabiliteringssenter i Volda. Uten den gode behandling han fikk ved Mork, ville han  ikke vært der han er i dag.  
Det er prisverdig at Kolbjørn Engen står frem og forteller sin historie. Hans opplevelse bør legges merke til også blant helsebyråkratene som i disse dager diskuterer nedleggelser og nedskjæringer av gode og nødvendige rehabiliteringstilbud i Møre og Romsdal.
Det finnes mye god dokumentasjon på at Kolbjørn Engen ikke er den eneste som har opplevd å få god hjelp etter sykdom og ulykker. De aller fleste som har vært rammet og blitt henvist til rehabilitering, har gjennom de gode opplegg, fått store deler av livet tilbake. Enkelte har fått hele livet tilbake. Svært mange har fått oppleve at velferdssamfunnets gode ordninger, har dempet noe av den smerte som ligger i å bli alvorlig syk eller skadet. Alt for mange av de rammede hadde sannsynlig vis uten rehabilitering, blitt sittende uten muligheter for å hjelpe seg selv.
«Leve hele livet», er en kvalitetsreform som sentrale myndigheter de neste to årene skal implementere i den kommunale helsetjenesten. Med de utfordringer våre velferdsordninger står over for, er det nødvendig å tenke nye tanker. Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner.
Et av de viktige områder som reformen berører, er tilrettelegging for at flest mulig kan få bo hjemme så lenge som mulig.  Dette er naturligvis godt for den enkelte og det hevdes at det er godt for samfunnets økonomi, men det krever at både boliger og tjenester blir tilrettelagt for dette.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er opptatt av at reformen «Leve hele livet» skal gis plass i vårt velferdssamfunn. Rehabilitering etter sykdom eller ulykke, er en svært viktig del av tilretteleggingen for innføring av reformen og det gode liv som det fra sentralt politisk hold, legges opp til.
I den sammenheng, blir det for i Pensjonistforbundet tragisk at staten ved helseforetakene, finner på å tenke nedskjæringer og nedleggelser av en så viktig tjeneste som rehabilitering.
For oss er det vanskelig å tro at de som styrer helseforetaket, ser fornuft i å ta bort eller redusere dette viktige tilbudet. Vi kan ikke se det på noen annen måte enn at det fra statens side, styres mot at kommunene skal overta dette ansvaret. Hvis det er slik det er tenkt, ber vi om at det blir klargjort så fort som mulig. Brukerne og de ansatte kan ikke leve i den uvisse som nå råder. Når det gjelder kommunene så vil jeg tro at de trenger både tid og penger for å kunne forberede en slik overtakelse.  

 

0 resultater