Åpent møte om demens i Bodø, 20. januar.

Åpent møte om demens, Bodø, 20. januar 2016

Nasjonalforeningen for folkehelse arrangerte et åpent møte om demens. Omkring 200 personer hadde møtt frem. Helseutvalget i Pensjonsitforbundet Nordland deltok på det åpne møtet, og her følger deres referat fra møtet.

Ordfører Ida Pinnerød åpnet møtet Demens. 

Demensforeningens leder Anne Gro Abrahamsen innledet med å snakke om:

Demensforeningens arbeid. Det er viktig at det er satt i gang et opplysningsarbeid i regi av demensforeningen.
Viktigheten av informasjon om sykdommen,
Det er om lag 70 000 mennesker som er rammet av demens i landet.  Personer med demens er blitt oversett både av helsevesenet og i sosiale sammenheng. Personer med demens må bli sett og hørt, og den nære familie må få støtte og hjelp.  Det offentlige helsevesen sammen med frivillige organisasjoner, må gå sammen om å gi et godt tilbud til denne gruppen. Det må opprettes avlastningsplasser, permanente boliger og sosiale møteplasser hvor syke og friske kan møtes til felles aktiviteter.
I Bodø jobbes det med å nå et tilfredsstillende mål

Nasjonalforeningen for folkehelsen v/generalsekretær Lisbeth Rugtvedt

- Hun redegjorde for Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
- Hvem er vi, en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Demens angår derfor de aller fleste blant oss.  
- Videre redegjorde hun for hvilke problemstillinger som demente og deres pårørende møter; om et mer demensvennlig samfunn; om behovet for større åpenhet og om gode øyeblikk.

Demens hva er det? v/Hilde Risvoll NKS Kløveråsen

Det er forandringer i hjernen hos personer med demens. Viktigst er det at forbindelsen mellom hjerneceller blir ødelagt. I tillegg avleires et stoff i hjerneceller og det fører til at cellene endrer utseende (overlege Risvoll viste bilder av slike forandringer).
- Det finnes flere ulike former for demens:
Alzheimer er den hyppigste formen for demens.
Andre former for demens er demens ved vaskulær sykdom (sirkulasjonsforstyrrelser) i hjernen. 
- Videre kan demens oppstå sent i forløpet av Parkinsons sykdom.
- En annen form for demens er frontotemporal demens (pannelappsdemens).
- Demens utvikler seg vanligvis langsomt over mange år. I tidlig fase er det oftest hukommelsen som reduseres.
Det kan være ulike andre symptomer hos forskjellige pasienter, som for eksempel;                                                            - personlighetsendringer, - endring av språkfunksjon, - redusert evne til å utføre praktiske oppgaver som eksempelvis ikke få i seg nok næring. Andre symptomer er engstelse, uro, irritabilitet og noen kan ha hallusinasjoner.
- Forverrelse av sykdommen kan hos noen gå over få år, mens hos andre går den over mange år.

- Det finnes medikamenter som kan bremse sykdommen hos noen, men så langt ingen helbredende behandling.

- NKS Kløveråsen, Bodø er utrednings- og kompetansesenter for personer med demens (fra 1993). Senteret har driftsavtale med Helse Nord. 

Hvilket tilbud har Bodø kommune til personer med demens? v/ kommunaldirektør Ingunn Mosti

- Bodø kommune har fem dagsentre med plass til i alt 55 klienter. Tre av disse er særlig tilpasset pasienter med demens.
- Kommunen har ca. 300 sykehjemsplasser. Heldigvis har man over mange år i Bodø kommune lagt vekt på små enheter ved bygging av sykehjem, noe som er gunstig i forhold til denne pasientgruppen.
- Kommunaldirektøren lovte at en fra kommunens side skulle få til et enda bedre samarbeide med Bodø demensforening for å kunne hjelpe denne økende pasientgruppen best mulig.

 

Rolf Schjesvold fortalte om sin sykdom:

Rolf Schjesvold som selv har Alzheimer gjorde et sterkt inntrykk da han fortalte om hvordan det er å leve med denne sykdommen.
Han understreket hvor viktig det var at han hadde familie og et sosialt nettverk som støttet han slik at han kunne leve et godt liv, tross sykdommen.

 

0 resultater